10 Spojky

Spojky jsou neohebný slovní druh s funkcí spojovat věty, popř. větné členy, přičemž vyjadřují jejich vzájemný gramatický a sémantický vztah. Samostatný větný člen netvoří. Dělí se na spojky souřadicí, které spojují souřadné věty nebo větné členy (gramaticky na sobě nezávislé), a spojky podřadicí, které připojují závislou větu vedlejší.
Souřadicí spojky jsou and a, or nebo, but ale a for neboť (viz 16.11, 16.12, 16.13, 16.14). Ostatní jsou podřadicí. Kritéria, jimiž se liší souřadicí a podřadicí spojky viz 16.1, 16.2.
Z formálního hlediska lze spojky dělit na jednoduché, složené (které fungují stejně jako spojky jednoduché) a korelační spojkové dvojice.
Spojky jednoduché jsou and a, after (po tom), když , (al)though ačkoliv, as jak, když, poněvadž, because protože, before (dříve) než, but ale, for neboť, if jestliže, kdyby, lest aby ne, once když už, jakmile, since jelikož, od té doby, co, that že, till, until až, dokud ne, unless jestliže ne, ledaže, when když, whenever kdykoliv, whereas kdežto, whether zda, while zatímco, kdežto, whilst zatímco (hlavně v britské angličtině).
Složené spojky jsou according as podle toho, jak, as if, as though jako kdyby, as (so) far as pokud, as (so) long as pokud, as soon as jakmile, even though, even if i když, i kdyby, except that kromě toho, že, in case that v případě, že, insofar as do té míry, že, inasmuch as (knižní) jelikož, in order that aby, in that v tom smyslu (směru), že, jelikož, now (that) teď, když, providing (that), provided (that) za předpokladu, že, supposing that za předpokladu, že, considering that uvážíme-li, že, given that za předpokladu, že, granting that připustíme-li, že, immediately/directly (that) hned, jak, jakmile, so that takže, save that (knižní) kromě toho, že aj.
Složené spojky vznikají z volných syntaktických spojení, od nichž se liší ustáleností své formy (mezi jednotlivé složky nelze nic vkládat, ani nelze nic vypustit) a případným vlivem na strukturu vedlejší věty. Tak providing/provided (that) za předpokladu, že nepřipouští žádné rozvití, srov. *providing for the moment that..., podobně *given for the moment that...*za předpokladu pro tuto chvíli, že..., na rozdíl od vazeb jako supposing for the moment that předpokládejme pro tuto chvíli, že..., které si uchovaly slovesnou povahu. U as if, as though nelze vypustit první člen, aniž se tím změní význam. Pro spojkové pojetí immediately/directly that svědčí jednak formální anomálnost při interpretaci analyzující první člen jako antecedent a druhý jako vztažné zájmeno (po adverbiích se normálně vztažných vět neužívá), jednak stejné temporální poměry v uvozené větě jako po jednoduchých spojkách časových (prézens místo futura v souvětích odkazujících na budoucnost, viz 8.82.21a). Poslední důvod mluví i pro spojkové pojetí the moment/the minute that, přestože je zde značná variabilita formy: the (very) moment/minute/instant that ... hned, jak.
Korelativní spojkové dvojice jsou either ... or buď ... nebo, neither ... nor ani ... ani, both ... and jak ... tak, not only ... but also nejen ... ale i, as ... as tak ... jako, not so ... as ne tak ... jako, so ... that tak … že, such … that takový ... že, no sooner ... than sotva (hned) ... když, whether ... or zda … nebo aj.
Ke korelativním dvojicím je třeba též řadit than než, které v řídící větě vyžaduje kompartiv.
Fakultativní druhý člen je po if ... (then) jestliže ... (pak) a po although ... (yet/nevertheless) ačkoliv ... (přece/přesto).
Korelační spojkové dvojice spojují souřadné věty nebo větné členy, a to tak, že v každé větě (u každého členu) stojí jedna korelační spojka (viz 16.16). Užívání spojek viz 16.
Některé spojky fungují též jako předložky: after, before, since, till, until (viz 9.32.1), for (viz 9.32.1, 9.33.1, 2, 4, 9.34.5, 11), but (viz 9.34.2).
Některé spojky mohou uvozovat věty bez určitého slovesa (when, if, although, unless), viz 15.32.3).

Poznámka: V běžně mluveném jazyce se užívá jako spojky i like (viz 16.23.31a).

Poznámka: The ... the čím .. tím ve vazbách jako the longer you cook it, the better it is (čím déle se to vaří, tím je to lepší) nejsou spojky, nýbrž demonstrativní částice (vyskytují se pouze před komparativem).