9.31 Předložky prostorové

Mezi češtinou a angličtinou existuje zásadní shoda v uspořádání prostorových vztahů. Oba jazyky rozlišují lokalizaci I. statickou (kde) a II. dynamickou (odkud, kudy, kam). We stayed at the entrance. Zůstali jsme u vchodu (kde). – We walked along the river bank. Šli jsme podél břehu řeky (kudy). – We returned from the theatre. Vrátili jsme se z divadla (odkud). – We went to Stratford. Je-li jsme do Stratfordu (kam).
Další zásadní shoda je v tom, že fungování a význam českých a anglických předložek nelze posuzovat izolovaně, nýbrž pouze s přihlédnutím k ostatním členům kontextu. Při uplatňováání této zásady však již každý z obou jazyků používá prostředků sobě vlastních, odlišných od prostředků druhého jazyka. V češtině např. je význam řady předložek těsně spojen s pádovou vazbou, srov. na stolena stůl, pod stolem – pod stůl, před domem – před dům atd. V angličtině je zase běžné, že je-li ten či onen sémantický rys obsažen již ve slovese, není třeba jej ještě jednou explicitně vyjadřovat předložkou. Srov. We came to a huge building. Přišli jsme k velké budově. (to obsahuje sémantický rys „cíl“) – We arrived at the station. Přišli jsme na nádraží. Zde je použito předložky at, která sémantický rys „cíl“ neobsahuje, poněvadž je obsažen již ve slovese arrived. Podobně sémantický rys „vnitřek“ je součástí významu předložky into a slovesa to enter, proto není into po to enter v základním významu nutné: He went into the room, ale He entered the room. Vstoupil do místnosti.
Nejzávažnější rozdíl mezi češtinou a angličtinou v oblasti užití prostorových předložek spočívá v tom, že v češtině jsou prostorové vztahy kde-odkud-kudy-kam pociťovány jakoby v jedné rovině, zatím co pro každou anglickou prostorovou předložku je jedno z obou užití, statické nebo dynamické, pociťováno jako základní, druhé jako přenesené. Různá užití pak mohou existovat paralelně vedle sebe, podobně jako v češtině, nebo mohou vstupovat do hierarchických vztahů, v nichž jedno užití je jakoby „zapuštěno“ v užití jiném. Tím vzniká v angličtině vyšší, sekundární rovina užití prostorových předložek. Souhrn všech možností užití v obou rovinách pak vytváří hierarchickou strukturu o osmi členech:
II. rovina sekundární: kde-odkud-kudy-kam
I. rovina primární: kde-odkud-kudy-kam
přičemž prostorové vztahy vyjadřované v rovině sekundární jsou složitější než vztahy v rovině primární; vyjadřují polohu, jíž bylo dosaženo dějem, a změnu polohy dosažené dějem.
K předložkám, jejichž základní užití je statické, patří např. at v, na, u, in v, on na, by u, above nad, over nad, below pod, under pod atd.; k dynamických patří např. from z, od, to k, via přes, through skrz, off s, z, past mimo, kolem, across přes atd. Některé předložky mohou vyjadřovat jen jeden prostorový vztah, např. at v, na, u, primární kde, from od, primární odkud atd., jiné mají možnost vyjadřovat různé prostorové vztahy buď v rámci jedné roviny (těch je většina) nebo, jako např. over (nad), fungují v obou rovinách. There is a lamp over the table. Nad stolem je lampa (primární kde). Please pass me the lamp over the table. Prosím, podejte mi lampu přes stůl (primární kudy). I removed the lamp from over the table. Odstranil jsem lampu z místa nad stolem (primární odkud). Please, put the lamp over the table. Prosím, dejte lampu nad stůl (primární kam). The village is over the hill. Vesnice je za kopcem (sekundární kde, tj. v místě, kam se dostanete, půjdete-li over the hill, přes kopec – kudy, za kopec – kam). A car appeared from over the hill. Auto se objevilo za kopcem, zpoza kopce (sekundární odkud, tj. z místa, kam se dostanete, půjdete-li over the hill). Těmito možnostmi užití téže předložky pro vyjádření prostorových vztahů v různých rovinách lze vysvětlit dvojznačnost vět typu The helicopter is over the hill Helikoptéra je nad kopcem (rovina primární) i Helikoptéra je za kopcem (rovina sekundární). Jak je patrno z uvedených příkladů, v češtině zpravidla musíme pro anglickou předložku užitou v rovině sekundární volit jiný ekvivalent než pro tutéž předložku užitou v rovině primární.

Poznámka: Od polohových a směrových užití anglických předložek je třeba lišit užití rozsahové. Srovnej: I went from the post office to the theatre. Šel jsem od pošty k divadlu. The Park Road goes from the post office to the theatre. Park Road vede od pošty k divadlu. První užití je směrové, druhé rozsahové. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že rozsahové užití (1) neoznačuje změnu polohy, (2) odpovídá nejen na otázku kde je? resp. odkud kam vede?, nýbrž též na otázku jak dlouhý/dlouhá je?, (3) nelze zde užít průběhových tvarů slovesa. Srovnej: There is a cloth on the table – There is a cloth over the table. Na stole je ubrus. On je polohové, over zde má význam rozsahový, tj. po celé ploše, od jednoho kraje k druhému.

Prostorové předložky vyjadřují vztah k nějakému prostorovému orientátoru (PO). Význam té které předložky je pak kombinací sémantických rysů specifikujících tento vztah (např. zaměřenost na cíl) a vlastností, které mluvčí prostorovému orientátoru přisuzuje, např. „vnitřek“ – „povrch“ – „délka“ atd. Podle vlastností přisuzovaných prostorovému orientátoru se tedy prostorové předložky rozpadají do více méně vyhraněných skupin.

Poznámka: Pro vyjádření východiskového vztahu se předložka from (z, od) může kombinovat s většinou polohových předložek.

Přehled anglických prostorových předložek seřazených podle vlastností přisuzovaných prostorovému orientátoru a podle prostorových vztahů jimi vyjadřovaných.

Poznámka: Pokud není určité užití zvlášť označeno písmenem S (sekundární), jde o užití na primární rovině.