9.31.2 Lokalizace ve vztahu k vnitřku prostorového orientátoru.

in = v (kde): They lived in caves. Žili v jeskyních. – do (kam, vedle into): Get in the car. Nastup do auta.
through = zpravidla bezpředložkový 7. pád (kudy): They went straight through the hall to the kitchen. Prošli předsíní rovnou do kuchyně. – za (S kde): They stopped when they were through the wood. Zastavili se, když byli za lesem, na druhé stran lesa.
into = (kam): Shall we go into the drawing room? Půjdeme do přijímacího pokoje? – v (S kde): Mary was the first into water. Mary byla první ve vodě.
out of = z (kam): He took a pound note out of his pocket. Vytáhl z kapsy librovou bankovku. – od, mimo (S kde): We are too far out of the village. Jsme příliš daleko od vesnice. Mr. Smith is out of town today. Pan Smith je dnes mimo město.
Lokalizace ve vztahu k vnitřku prostorového orientátoru prostorově vymezeného.
within = (kde): There are regular air services within Britain. V Británii (uvnitř Británie) existuje pravidelné letecké spojení. Mr. Smith lives within ten miles of us. Pan Smith bydlí ani ne deset mil od nás. – z (odkud): The Chairman of the Council is generally elected from within but sometimes from without the Council. Předseda rady se zpravidla volí z členů rady, ale někdy z lidí mimo členy rady. – do (kam): There is no need to put the word within quotation marks. Není třeba dávat to slovo do uvozovek.
inside = v, uvnitř, u vnitřní strany (kde): Have you been inside the castle? Byl jste v/uvnitř toho hradu? – (kudy): The piston moves up and down inside the cylinder. Píst se pohybuje sem a tam uvnitř válce. – do, dovnitř (kam): Bring your bicycle inside the shed. Dej si kolo do kůlny.

Poznámka: Srovnej inside the country i within the country = uvnitř země, státu, inside the house i within the house = uvnitř domu, ale pouze within given limits = v daných mezích, within the scope of this book = v rámci této knihy.

outside = vně, mimo, u vnější strany (kde): Nuclear power stations should be placed outside the towns. Jaderné elektrárny by se měly stavět mimo města. She waited outside the door. Čekala za dveřmi. – (odkud): Exteroceptor detects stimuli emanating from outside the animal. Exteroceptor zachycuje podněty vycházející z prostoru mimo živočicha. – kolem, mimo (kudy): People passing outside the restaurant window lidé procházející kolem okna restaurace – z (kam): John went outside the house. John vyšel z domu.