3.12.3

Četná substantiva mají v plurálu kromě významů odpovídajících významům singuláru ještě další význam(y), který (které) se od významů singulárového tvaru více či méně liší, např. colour barva – colours též prapor, custom zvyk, obyčej – customs též clo, effect účinek – effects též zboží (movitý) majetek, glass sklenice – glasses též brýle, honour čest, pocta – honours též vyznamenání (ve škole), iron železo, žehlička – irons též pouta, manner způsob – manners též zvyky, společenské chování, measure míra, měřítko – measures též opatření, minute minuta – minutes též zápis ze schůze, pain bolest – pains též úsilí (spare no pains nešetřit úsilím), part část, – parts též kraj, oblast, končina (in these parts v tomto kraji), picture obraz – pictures též biograf, premise premisa, předpoklad – premises též dům, budova (včetně vedlejších budov a pozemků k ní náležejících, např. to be consumed on the premises ke konzumaci na místě), spectacle podívaná – spectacles též brýle (hovorově specs), spirit duch – spirits též nálada, alkohol a mnoho jiných.
K odlišení lexikálního významu singuláru a plurálu dochází zejména u nepočitatelných singulárů, např. damage škoda, poškození (pouze nepočitatelné), srov. Vichřice nadělala mnoho škod. The gale has done great damage./damages odškodné.