3.45 Rod neurčitých zájmen

Sepětí anglických odkazovacích prostředků s přirozeným rodem (s rozdíly v pohlaví) působí obtíže při odkazování na výrazy, které jsou rodově neutrální: everyone, everybody každý, each každý, anyone, anybody kdokoliv, somebody, someone někdo, nobody, no one nikdo, person osoba apod. V běžně mluveném jazyce (zejména v britské angličtině) se v tomto případě užívá plurálových odkazovacích prostředků, např. Everyone has their faults. Každý má (své) chyby. If anyone calls ask for their number so that I can ring them back. Bude-li někdo volat, požádejte ho o číslo, abych mu mohl zavolat. Nobody was hurt, were they? Nikdo nebyl zraněn, že ne?
Tento úzus sice řeší problém rodu, avšak vede k neshodě v čísle, neboť everyone, everybody, anyone atd. jsou singuláry (pojí se vždy jen se singulárovým tvarem slovesa), kdežto odkazovací výrazy jsou plurálové. Proto se alespoň pro formální projevy doporučuje užívat jako bezrodého zájmena he (his, him, himself). Např. Everyone wants to realize his ambition. Každý chce uskutečnit své ambice. Does the person's perception of the importance of the examination affect his performance? (Mackay 16) Ovlivňuje to, že si je zkoušený vědom důležitosti zkoušky, jeho výkon?
Třetí způsob odkazování na neurčité výrazy je disjunktivní spojení he or she, his or her atd., pro běžný úzus pedantské a zdlouhavé, avšak nutné např. v jazyce právním. Anyone naturally hesitates to say what he or she thinks on such occasions. Každý přirozeně váhá říci, co si při takových příležitostech myslí. Science is becoming so vast that every scientist is inevitably a specialist, and his or her judgment is not to be trusted outside a narrow field. (Haldane 167) Věda se stává tak rozsáhlou, že každý vědec je nevyhnutelně specialista a mimo jeho úzký obor nelze jeho úsudku důvěřovat.