12.42 Jednočlenná věta neslovesná v jazyce psaném

Přestože vlastní sféra jednočlenné neslovesné věty je jazyk běžně mluvený, některé její typy se též vyskytují v jazyce psaném.
(a) Jména na domech, navštívenkách, náhrobních kamenech apod., např. Dr John Brown; nápisy na budovách a obchodech, např. Savings-Bank Spořitelna, High Street Hlavní ulice, Delicatessen Lahůdky, Gift Shop Dárkové předměty; názvy knih, novin, časopisů, např. A New English Dictionary Velký oxfordský slovník, The Works of William Shakespeare Dílo Williama Shakespeara, The Times deník Times, Woman's Weekly Ženský týdeník, International Review of Applied Linguistics Mezinárodní časopis aplikované lingvistiky; nápisy na nálepkách, např. Printed Matter Tiskopis, (By / Via) airmail Letecky, This Side Up Neklopit, To be left till called for Ponechat v úschovně do vyzvednutí; titulky k obrázkům, štítky k exponátům (v muzeích, galeriích apod.), např. The Old Town Hall with the famous astronomical clock Staroměstská radnice s proslulým orlojem, Finds from a prehistoric settlement Nálezy z prehistorického sídliště apod.
(b) Nápisy a pokyny (upozornění): Arrivals / Departures Příjezdy / Odjezdy, Exchange Office Směnárna, Way In / Way Out Vchod / Východ, Emergency Exit Nouzový východ, No Admittance Except on Business Nepovolaným vstup zakázán, No Entry Zákaz vjezdu, Litter Odpadky aj.
Gerundium s no zpravidla vyjadřuje zákaz, např. No Crossing Přechod zakázán, No Parking Zákaz parkování, No Overtaking Zákaz předjíždění, No smoking Kouření zakázáno, ale ne vždy. Oznámení No Hiring na vratech továrny znamená „nepřijímáme“ (srov. též No Wating 12.4).
(c) V jazyce krásné literatury se neslovesná věta vyskytuje jako stylistický prostředek líčení, popisu apod., např. Here silence and beauty are absolute. No aeroplane. No car. Not even trees. Zde jsou ticho a krása úplné. Žádné letadlo. Žádné auto. Ba ani žádné stromy.
(d) Formu neslovesné věty mívají scénické poznámky, např. Morning-room in Algernon's flat in Half-Moon Street Ranní pokoj v Algernonově bytě v ulici Half-Moon.
(e) V odborném jazyce se s neslovesnou větou setkáváme v názvech kapitol a podkapitol, např. The Sounds of Language Hlásky jazyka, Hierarchical Structure of Vocabulary Hierarchická struktura slovníku; v titulcích k ilustracím a grafům, např. The dome of the two-meter telescope Kopule dvoumetrového teleskopu; v tabulkách, např. Table 10. Case and Number in Turkish Tabulka 10. Pád a číslo v turečtině apod. Ve vlastním odborném textu se neslovesné věty vyskytují zřídka, nejčastěji v případech jako So much for the verbless sentence. Tolik o neslovesné větě. Finally a few words on future prospects. Nakonec několik slov k vyhlídkám do budoucna.
Neslovesné věty se dále užívá v některých speciálních formách odborného jazyka, jako v slovníkových heslech, např. Diphthong. Union of two vowel sounds. Dvojhláska. Spojení dvou samohlásek; viz též katalogy, obsahy, osnovy, přehledy apod.
(f) Neslovesné věty se hojně užívá v jazyce novinových titulků, reklamy a v inzerátech. Tyto formy se vyznačují specifickými rysy, které se sice interpretují na pozadí obecného jazyka, avšak do jisté míry už tvoří vlastní podsystém. Např. Two Dead in a Bus Crash Dva mrtví při srážce autobusu, Dock Strike Stávka v docích, Rises in Old-Age Pensions Zvýšení starobních důchodů, From pack to plate in fifteen minutes Z obalu na talíř za patnáct minut, Poole International College of English. Courses throughout the year. Main – Intensive Easter and Summer Holiday. All Levels. Examination Preparatin. Accommodation with Selected English Families. Poolova mezinárodní škola angličtiny. Kurzy po celý rok. Hlavní intenzivní kurzy o velikonočních a letních prázdninách. Pro všechny stupně pokročilosti. Příprava na zkoušky. Ubytování ve vybraných anglických rodinách.
V novinových titulcích, reklamách a inzerátech se též hojně vyskytuje neslovesná věta dvojčlenná, viz 12.5.
(g) K neslovesným větám se též někdy řadí způsob vyjadřování v telegramech, denících, poznámkových záznamech apod., např. Saturday. A visit to the Zoo with the children. Supper and bridge with Tom and Sue. Sobota. Návštěva zoologické zahrady s dětmi. Večeře a bridž s Tomem a Zuzanou. Arriving Bus Station Friday 3.15. Přijedu v pátek 3.15 na autobusové nádraží. Převládající způsob vyjadřování je však v těchto případech eliptický: vynechávají se osobní zájmena, členy, předložky, pomocná slovesa apod. Největší míra eliptičnosti je v telegramech.