13.42.2 Větné modifikátory hodnotící obsah sdělení

Větné modifikátory hodnotící obsah sdělení lze většinou převést na formu it is / was ADJECTIVE that... je / bylo ADJEKTIVUM, že...; často též na nepravou větu vztažnou: ..., which is / was ADJECTIVE ..., což je / bylo ADJEKTIVUM, např. obviously, this is a mistake zřejmě to je chyba – it is obvious that this is a mistake je zřejmé, že to je chyba; understandably, he pursues his own interests pochopitelně sleduje své vlastní zájmy – it is understandable that he pursues his own interests je pochopitelné, že sleduje své vlastní zájmy – he pursues his own interests, which is understandable sleduje své vlastní zájmy, což je pochopitelné.
Některé větné modifikátory takto parafrázovat nelze: actually ve skutečnosti, vlastně, decidedly rozhodně, doubtless nepochybně, velmi pravděpodobně, factually fakticky, indeed vskutku, perhaps snad, maybe možná, ostensibly na oko, outwardly navenek, superficially na povrchu, really opravdu, seemingly zdánlivě, basically, essentially, fundamentally v zásadě, v podstatě aj., srov. it was really not my fault opravdu to nebyla moje vina – *it is real that it was not my fault. Větná povaha těchto modifikátorů však vyplývá z jejich schopnosti stát v čele věty jako samostatná intonační jednotka, a to i před zápornou větou, a z jejich neschopnosti být odpovědí na otázku how? jak?
Na rozdíl od větných modifikátorů hodnotících způsob sdělení se modifikátory hodnotící obsah sdělení vyskytují zpravidla jen v oznamovacích větách.
Větné modifikátory obsahu sdělení jednak hodnotí obsah sdělení z hlediska faktivnosti (jistotní modality), jednak k němu vyjadřují různé postoje.