13.52.1 Přívlastek vyjádřený adjektivem

Adjektivní přívlastek je nejvlastnějším přívlastkovým typem v češtině i v angličtině (a long table – dlouhý stůl), přesto však mezi oběma jazyky existuje i zde řada rozdílů daných jejich odlišnou typologickou příslušností. Pro angličtinu, která se v průběhu svého vývoje zbavila převážné většiny flektivních koncovek, je velmi snadná a běžná konverze, a současně je pro ni typická sevřenost výrazu. Proto se jako protějšky českých adjektiv objevují v adjektivní pozici i funkci, tj. v roli tzv. sekundárních adjektiv, i jiné slovní druhy, a to nejčastěji substantiva (kamenná zeď – a stone wall, dělová koule – a cannon ball), dále gerundium (slušná mzda – a living wage), adverbium (tehdejší ministr národní obrany – the then Minister of Defence, uvedená tabulka – the above table), pokleslá syntagmata různých typů (hotové jídlo – ready-to-serve food, trhací kalendář – a tear-off calendar, ojeté pneumatiky – off-the-road tyres, ranní dýmka – the before-breakfast pipe), která tvoří kompoziční sdruženiny, a konečně i celé pokleslé věty (nové, neobyčejně rychle schnoucí materiály – the new wash-in-the-evening-dry-over-night materials). Čeština se v těchto případech odchýlí od použití adjektivního výrazu jen tehdy, jestliže je třeba přesnějšího, explicitnějšího vyjádření, např. mzda, která stačí k životu, místo slušná mzda, jídlo k okamžitému podávání, místo hotové jídlo; všechny tyto varianty však tvoří součást spíše odborného stylu. Uvedené kondenzáty (kompresivy) jsou charakteristickým rysem současné angličtiny, složité typy jsou však většinou individuálním, spíše hravým výtvorem některých autorů (např. a money-or-your-life demand – jednoznačný požadavek, a what-do-I-do-next look – nerozhodný, rozpačitý pohled) nebo prostředek stylu novinářského (např. a pay-as-you-go bar – plaťte hned u pultu, a stay-slim diet – dieta pro štíhlé), kde jsou oblíbeny pro svou ekonomičnost a vtip zejména v reklamních textech.
Českým adjektivním přívlastkům odpovídají někdy také anglické předložkové konstrukce, příp. přivlastňovací pád, např. zemská přitažlivost – the gravity of the earth nebo the earth's gravity, odvážný muž – a man of courage atd. Přitom si při vyjádření kvality mohou určující a určovaný člen v předložkové konstrukci s OF vyměnit role a tím nabývá spojení výraznosti, např. dokonalé štěstí – the perfection of happiness; viz 13.52.43.
Rovněž českým adjektivním přívlastkům s kvantifikačním významem odpovídají v angličtině často substantiva označující kvantitu a určovaný objekt je pak vyjádřen konstrukcí s předložkou OF, např. celá Evropa – the whole of Europe, četní vědci – a great / large / good number of, plenty of, a lot of, lots of scholars, i když je možno analogicky s češtinou použít adjektivního přívlastku numerous scholars; první alternativa je pro moderní angličtinu idiomatičtější. (Podobně velmi rozmanité názory – a great variety of opinions.)