3.4 Rod

Substantivní kategorie rodu, je-li plně rozvinuta, jak je tomu např. v češtině, představuje primárně kategorii gramatickou a jen v omezené míře kategorii sémantickou. Rozdíly v mimojazykové skutečnosti odráží pouze u osob a některých zvířat, a to tak, že substantivní rod maskulinum odpovídá mužskému pohlaví, femininum ženskému pohlaví a neutrum označuje mláďata, srov. muž, hřebec, kohout (mask.) – žena, klisna, slepice (fem.) – dítě, hříbě, kuře (neutrum).
U ostatních substantiv, označujících neživotné entity a většinu živočichů, nemá gramatický rod přímý vztah k mimojazykové skutečnosti, a představuje tedy klasifikaci čistě jazykovou. Skutečnost, že např. stůl, kos jsou rodu mužského, židle, pěnkava rodu ženského a okno, káně rodu středního, nikterak nevyplývá z povahy označovaných předmětů a živočichů. Rodové zařazení těchto substantiv závisí na jejich formě, a to na derivačním sufixu a/nebo příslušnosti k deklinačnímu typu.
V češtině se gramatická kategorie rodu projevuje příslušností substantiva k určitému deklinačnímu typu, kongruencí větných členů, které jsou na substativu syntakticky závislé, a prostředky odkazování, např. Jana měla na sobě nové šaty, které jí velmi slušely.
V angličtině je stupeň gramatikalizace kategorie rodu podstatně nižší a její vztah k mimojazykové skutečnosti podstatně bližší, než je tomu v češtině. Rod anglických substantiv odráží jednak rozdíly mezi pohlavím, jednak rozdíly mezi osobami a neosobami. V zásadě platí, že osoby mužského pohlaví jsou maskulina, osoby ženského pohlaví feminina a neživotné entity a zvířata neutra. Přechodové pásmo mezi osobami a neosobami tvoří vyšší druhy zvířat. K odchylkám od této základní klasifikace dochází vlivem faktorů stylistických nebo expresivních (emotivních).
Jelikož angličtina nerozlišuje různé deklinační typy ani nemá shodu v rodě u adjektiv a sloves podle řídícího substantiva, rod anglických substantiv se projevuje pouze v prostředcích odkazování. Proto se v angličtině mluví o rodu přirozeném, ba někdy se existence gramatické kategorie rodu u anglického substantiva zcela popírá. Nicméně prostředky odkazování jsou prostředky gramatické, takže rod anglických substantiv lze chápat jako kategorii sémanticko-gramatickou s nízkým stupněm gramatikalizace.
Rodové rozdíly a rozdíly v životnosti se u anglických substantiv uplatňují při užívání zájmen osobních, přivlastňovacích, zvratných, zdůrazňovacích a vztažných. Kromě zájmen vztažných se však projevují jen při odkazování na singulár, srov.:

singulárplurál
sonhe/his/himself

who
sonsthey/their(s)/themselves

who
syn 
    
    
daughtershe/her(s)/herself

who
daughtersthey/their(s)/themselves

who
dcera 
    
beetleit/its/itself

which
beetles they/their(s)/themselves

which 
brouk 
  
penpens
pero 


Např. Our HOST, WHO witnessed the scene, controlled HIMSELF admirably. Náš hostitel, který byl svědkem té scény, se obdivuhodně ovládl. MISS Adams always gives an excellent performance, but today SHE has surpassed HERSELF. Slečna Adamsová vždycky podává výborný výkon, ale dnes sse překonala. Although IT has been used by many eminent authors, the WORD has never established ITSELF in general use. Ačkoliv toho slova (neutrum) užívalo mnoho význačných autorů, nikdy se v obecném úzu nevžilo. A HYPOTHESIS remains tentaive until further observation either confirms or denies ITS validity. Hypotéza (fem.) zůstává pokusnou, dokud další pozorování nepotvrdí nebo nevyvrátí její platnost. THE ALARM-CLOCK winds up ITSELF. IT's an automatic one. Budík (mask.) se natahuje sám, je automatický.
Z hlediska rozlišení mužského a ženského rodu se anglická substantiva dělí na několik skupin.