8.84.21 Aktivum

V aktivu je podmět nejčastěji původcem slovesného děje (konatelem nebo proživatelem), řidčeji trpitelem (tj. účastníkem, který je slovesným dějem zasažen). Kromě toho v angličtině může podmět aktiva vyjadřovat různé jiné sémantické vztahy, jejichž vyjadřování v češtině podmětovou konstrukci nepřipouští.
(a) Konatelský podmět je u sloves akčních, např. the porter locked the gate vrátný zamkl bránu, my host introduced me můj hostitel mě představil. Proživatelem slovesného děje je podmět u sloves smyslového vnímání a prožívání, např. his neighbour heard him jeho soused ho slyšel, a passer-by saw her viděl ji nějaký chodec, everybody misses him všichni ho postrádají apod.
U těchto sloves se uplatňuje základní vztah mezi aktivem a pasivem, srov. the gate was locked (by the porter) brána byla zamčena (vrátným), I was introduced (by my host) byl jsem představen (hostitelem), he was heard (by his neighbour) byl slyšen (sousedem), she was seen (by a passer-by) byla viděna (nějakým chodcem), he is missed (by everyone) je postrádán (všemi) apod.
V češtině mívá životný konatel formu adverbiálního určení původce zřídka. Věta je častěji konstruována aktivně s činitelským podmětem v postverbálním postavení, srov. bránu zamkl vrátný, slyšel ho jeho soused, viděl ji nějaký chodec apod.
V případech jako he suffered a heavy blow utrpěl těžkou ránu, they suffered defeat utrpěli porážku, he received a good education dostalo se mu dobrého vzdělání, they didn't get our wire nedostali náš telegram, will he get a loan? dostane půjčku? aj. je podmět slovesným dějem zasažen podobně, jako je tomu v pasivu. Za pasivní je však považovat nelze, neboť sloveso je v tvaru činném. Pasivum se v těchto případech netvoří, srov. *a heavy blow was suffered (by him) *byla (jím) utrpěna těžká rána, *a good education was received by him *bylo jím obdrženo dobré vzdělání, neboť spojení s dějovými jmény typu suffer defeat, receive education sémanticky odpovídají pasivu sloves, od nichž jsou dějová jména odvozena, srov. they were defeated byli poraženi, he was educated byl vzdělán.

Poznámka: Nemožnost tvořit pasivum se nemusí týkat všech významů téhož slovesa, srov. such conduct will not be suffered takové chování nebude trpěno/se nebude trpět, they were received by the director byli přijati ředitelem aj.

V případech jako the car leaks oil z auta teče olej, my tent sleeps four people v mém stanu se vyspí čtyři osoby, his forehead was dripping sweat z čela mu kanul pot, je podmět vůči slovesnému ději ve vztahu lokativním (vyjadřuje místo, kde se odehrává intranzitivní děj), což se v češtině projevuje adverbiální konstrukcí. V případě jako the book has sold over 100 000 copies je podmět v posesivním vztahu k předmětu, srov. český ekvivalent té knihy se už prodalo přes 100 000 výtisků. Ve větách jako the car burst a tyre u auta praskla pneumatika, he burst a blood-vessel praskla mu céva, je podmět zároveň místem slovesného děje a posesorem vůči předmětu. Tyto případy pasivní konstrukci nepřipouštějí, neboť v základě představují intranzitivní děje s adverbiálním určením, srov. oil leaks from the car, four people can sleep in my tent, sweat was dripping from his forehead, u něhož angličtina na rozdíl od češtiny připouští též podmětovou konstrukci.
(b) Se zvláštním případem anglického aktiva se setkáváme u neagentních podmětů odpovídajících předmětům tranzitivní konstrukce. Tento jev se různě nazývá mediopasivum, aktivum s pasivním významem, bezpříznakové pasivum aj. Je pro angličtinu charakteristický, neboť v češtině a jiných jazycích mu zpravidla odpovídá tvar reflexivní. Vyskytuje se několik typů.
(i) The clothes wash easily ty šaty se dobře perou, his novels sell well jeho romány se dobře prodávají (jdou na odbyt), the book reads well ta kniha se dobře čte, ripe oranges peal easily zralé pomeranče se snadno loupou, the table polishes up badly ten stůl se špatně leští, she photographs well dobře se fotografuje (je fotogenická) apod. Odvozenost podmětu z předmětu příslušné vazby tranzitivní je zřejmá z opisného vyjádření pomocí it is (not) easy (+ inf.) je (není) snadné: it is easy to peal ripe oranges, it is not easy to polish up this table atd. Věty tohoto druhu vyjadřují obecnou charakteristiku, což se projevuje v slovesném tvaru: obsahují atemporální prostý prézens nebo prosté préteritum. Jejich tvoření je omezeno formálně na slovesa s bezpředložkovým předmětem a sémanticky na některá slovesa akční. V češtině odpovídají reflexivnímu typu dispozičnímu, který má širší uplatnění než anglická konstrukce, srov. *he deals with eaily snadno se s ním jedná, *a thing like that believes easily něčemu takovému se snadno uvěří. V těchto případech je v angličtině k dispozici pouze vazba be easy/hard + infinitiv, která může mít buď formu s extrapozicí infinitivu s anticipačním it v podmětu, nebo je do pozice podmětu transponován předmět: it is easy to deal with him/he is easy to deal with, it is easy to believe a thing like that/a thing like that is easy to believe.
Užije-li se v těchto případech pasiva, změní se tím nejen syntaktická, ale i sémantická struktura, neboť pasivum implikuje činitele. Rozdíl mezi aktivem a pasivem je dobře patrný v případech jako the play acts well ta hra se (hercům) dobře hraje, his poems do not translate well jeho básně se (překladatelům) nepřekládají dobře, the book reads well ta kniha se (čtenářům) dobře čte – the play is acted well ta hra je dobře zahraná (herci ji hrají dobře), his poems are not translated well jeho básně nejsou dobře přeloženy, the book is not read well ta kniha není dobře předčítána (ten, kdo ji předčítá, to nedělá dobře).
(ii) Druhý typ zahrnuje modální odstín možnosti, který se projevuje tím, že perifrastické vyjádření obsahuje can(not), a v českých protějšcích, v nichž je možnostní modalita vyjádřena explicitně. Na příbuznost tohoto typu s pasivem ukazuje v parafrázi pasivní infinitiv. Vazba se nejčastěji vyskytuje v záporu s doesn't/don't nebo won't. Pokud obsahuje will/won't, vyplývá modální význam z přítomnosti tohoto slovesa (viz 8.44.71, 72). Např. the material won't/doesn't wash ta látka nejde prát, the lid won't shut víko nejde zavřít, the door doesn't lock dveře nejdou zamknout, foreign tissue doesn't transplant cizí tkáň se nedá transplantovat (srov. the material can't be washed, the lid can't be shut, the door can't be locked, foreign tissue cannot be transplanted); wafers don't break evenly oplatky nejdou rovně rozlomit, the paper doesn't tear straight ten papír nejde rovně utrhnout, the lid takes off víko se dá sundat, the toy takes into parts hračka se dá rozebrat, the rule reads both ways pravidlo je možno číst oběma směry (srov. the wafers can't be broken evenly, the paper can't be torn straight, the lid can be taken off, the toy can be taken into parts, the rule can be read in both w ays). Odpovídající vazby pasivní mají většinou význam stavový (will má zde význam futurální), srov. the lid isn't (won't be) shut víko není (nebude) zavřeno, the door isn't locked dveře nejsou zamčeny, the paper isn't torn straight papír není utržen rovně apod. Kontextem ovšem může být stavový význam změněn v dějový, srov. the door isn't locked for the night dveře se na noc nezamykají.
(iii) Třetí typ se neomezuje na vyjadřování obecné charakteristiky, nýbrž zahrnuje též odkazování na jednotlivé případy. Připouští tedy i výskyt jiných časů než prostého prézentu a prostého préterita. Rozdíl mezi aktivem a pasivem je v některých případech do té míry setřen, že lze téměř mluvit o volné variaci. V jiných případech se projevuje rozdíl mezi dějem a stavem; pasivum nadto může implikovat činitele.
Případy blížící se volné variaci jsou např. he counts (is counted) among the best in his profession počítá se v jeho povolání mezi nejlepší, the text signs (is sung) to the tune of… text se zpívá na melodii…, a drop forms (is formed) at the bottom of the tube na dně trubice se vytvoří kapka, the subject of the passive derives (is derived) from the object of the active podmět pasiva je odvozen z předmětu aktiva aj. (viz 8.84.22a)

Poznámka: Zatímco české počítá se mezi nejlepší je dvojznačné (1) zvratné pasivum „je počítán“, (2) zvratné sloveso „on sebe počítá mezi nejlepší“, anglické he counts among the best má pouze význam „je počítán mezi nejlepší“. Reflexivní význam se vyjádří reflexivním zájmenem: he counts himself among the best počítá sebe mezi nejlepší.

Případy vyjadřující rozdíl mezi dějem a stavem jsou např. the dress buttons down the back šaty se zapínají vzadu – the dress is buttoned down the back šaty jsou zapnuty vzadu, a large crowd gathered about him kolem něho se shromáždil velký dav – a large crowd was gathered about him kolem něho byl shromážděn velký dav.
V případech jako the cake baked too long koláč se pekl příliš dlouho – the cake was baked too long koláč byl pečen/pekli příliš dlouho pasivum implikuje činitele.
U průběhových tvarů rovněž hraje úlohu skutečnost, že ve starším jazyce měly též význam pasivní a že průběhové pasivum, které vzniklo v době poměrně nedávné (v 19. století), se může pociťovat jako pedantské (konstrukčně složité). Např. his latest book is selling fast jeho poslední kniha jde rychle na odbyt (se rychle prodává), dinner is cooking oběd se vaří, the turkey is roasting nicely krocan se krásně peče apod.
Jestliže sloveso připouští jak vynechání předmětu, tak jeho transpozici do funkce podmětu, je slovesný tvar dvojznačný: they are selling fast může znamenat (1) they (= the sellers) are selling (books, refrigerators etc.) fast prodávají rychle; they (= books, refrigerators etc.) are selling fast (knihy, ledničky atd.) se prodávají rychle. Dvojznačnost bývá většinou odstraněna povahou podmětu, srov. he reads well (životný podmět/agens) čte dobře – the book reads well (neživotný podmět/patiens) kniha se čte dobře, avšak ne vždy. V případech jako he doesn't please easily, she teases nicely, she photographs well může jít o vynechání předmětu: he doesn't please (other people) easily on se snadno (lidem) nezalíbí, she teases (boys) nicely škádlí (chlapce) hezky, she photographs (country scenery) well fotografuje (krajinu) dobře, nebo o transpozici předmětu: he is hard to please je těžké se mu zachovat, it is nice to tease her je hezké ji škádlit, it is easy to photograph her je snadné ji fotografovat.
(c) Anglické aktivum někdy též vyjadřuje vlastní reflexivitu nebo reciprocitu. Je to u sloves, která k vyjádření reflexivity užívají fakultativně reflexivních zájmen (viz 8.62.5). Patří sem reflexiva vlastní a některá další slovesa: wash mýt se, shave holit se, dress obléci se, bathe koupat se, prepare připravit se, hide skrýt se, surrender vzdát se, double zdvojit se, prove ukázat se (nějakým), show off ukazovat se (předvádět se) aj., např. he washed, shaved and dressed umyl se, oholil se a oblékl se, we bathed in the sea koupali jsme se v moři, the boy hid behind a bush chlapec se schoval zakeřem, the garrison had to surrender posádka se musela vzdát, the population of the town has doubled since the war od války se počet obyvatel v městě zdvojnásobil, she likes to show off ráda se ukazuje apod.

Poznámka: Sloveso change (převléci se) není sloveso implicitně reflexivní, nýbrž jde o vynechání nereflexivního předmětu (change one's clothes).

V případech jako they embraced and kissed objali se a políbili se, we meet occasionally scházíme se příležitostně, our letters crossed naše dopisy se křižovaly lze mluvit o implicitní reciprocitě, neboť je možno užít recipročních zájmen: they kissed each other atd. (viz 4.32)