2.24 Jiné typy konverze

U jiných slovních druhů než u substantiva, slovesa a adjektiva se konverze vyskytuje jen okrajově.
Adverbium ojediněle konvertuje ve sloveso (např. to down, viz 2.2), v adjektivum (např. the down train vlak z hlavního města, the almost certainty téměř úplná jistota, the then Government tehdejší vláda) i substantivum (např. the eternal whys and hows of small children věčná proč a jak malých dětí). Up se vyskytuje žertovně jako sloveso (She upped and threw the teapot at him. Vyskočila a hodila po něm čajovou konvici). Ojediněle se substantivizují spojky (např. a theory weakened by too many ifs and buts teorie oslabená příliš mnoha „jestliže“ a „ale“) a modální sloveso (The film is a must for all lovers of westerns Ten film musí nutně shlédnout všichni milovníci westernů).

Poznámka: Někdy se ke konverzi řadí i kategoriální přechody uvnitř téhož slovního druhu, např. přechody mezi počitatelností a nepočitatelností (viz 3.22), užití jména vlastního jako jména obecného (viz 3.32.51), u slovesa přechody mezi intranzitivitou a tranzitivitou (viz 8.62.2 a 8.84.21), reflexivizace (viz 8.84.21), přechody k sponovosti (viz 13.23.21d) aj.