3.24 Lexikální prostředky umožňující přechod k počitatelnosti

U nepočitatelných substantiv, která nemají počitatelné užití (popř. u nepočitatelných významů), se přechod k počitatelnosti uskutečňuje pomocí lexikálních prostředků (singulativ): an ACT of friendliness, kindness, mercy, malice projev přátelství, laskavosti, milosrdenství, zlomyslnosti, an ARTICLE of faith, news, clothing, furniture článek víry, zpráva (novinka), kus oděvu, kus nábytku, two BARS of chocolate dvě (tabulky) čokolády, a BIT of advice, information, irony, knowledge, nonsense rada, informace, ironie, znalost (it's a useful bit of knowledge to je užitečná znalost), nesmysl, two CAKES of soap dvě mýdla, a FIT of anger, coughing, energy, enthusiasm záchvat hněvu, kašle, energie, nadšení, several FLASHES of lightning několik blesků, an ITEM of news, information, interest, evidence novinka, (jedna) informace, zajímavost, důkaz, a LOAF of bread, cheese bochník chleba, sýru, a LUMP of sugar kostka cukru, a PIECE of furniture, luggage, cake, work, chalk, wood, advice kus nábytku, zavazadlo, kus koláče, práce, křídy, dřeva, rada, a POINT of interest, originality zajímavost, originálnost, a SHEET of iron, metal, paper plát železa, plech, arch papíru, not a SHRED of evidence ani jediný důkaz, a SLICE of bread, cake, cheese krajíc chleba, koláče, plátek sýra, a STROKE of good/bad luck, misfortune, good business, genius, success štěstí, smůla, neštěstí, dobrý obchod, geniální čin, úspěch, a WORD of advice, counsel rada aj.
Lexikální prostředky zde pouze suplují schopnost počitatelného užití, proto je jejich lexikální význam více či méně oslaben. Pokud je český protějšek anglického nepočitatelného substantiva počitatelný, není anglický lexikální prostředek singularizace v češtině explicitně vyjádřen, srov. I have an interesting item of news. Mám zajímavou zprávu (novinku). How many pieces of luggage have you got? Kolik máte zavazadel?
Vedle těchto lexikálních prostředků přechodu k počitatelnosti mají některá nepočitatelná substantiva počitatelná synonyma, např. work (nepoč.) – a job/jobs (poč.) práce, housework (nepoč.) – a chore/chores (poč.) domácí práce, práce v domácnosti, imagination (nepoč.) představivost – a fancy (poč.) představa. Nepočitatelná substantiva na -ing mívají počitatelný protějšek v konvertovaném substantivu, např. smoking (nepoč.) kouření – we had a smoke (poč.) zakouřili jsme si, breathing dýchání (nepoč.) – take a deep breath (poč.) zhluboka se nadýchnout.
Plurália tantum označující předměty skládající se ze dvou částí tvoří singulativa pomocí a pair of (viz 3.13.2).
Jména nemocí, stavů mysli, nálad apod. mají case nebo fit, např. a case of measles, mumps případ spalniček, příušnic, a fit of the blues, the sulks záchvat trudnomyslnosti, mrzoutství (trucování).
Plurália tantum typu the sick nemocní, the brave stateční (viz. 2.22.22) tvoří singulativa pomocí man/men, people: the sick nemocní – a sick man nemocný, the poor chudí – many poor people starve mnoho chudých hladoví.
Podobně jména národnostní typu the English Angličané, the French Francouzi, the Irish Irové apod. tvoří singulativa pomocí man/men, people, např. an Englishman Angličan, several Dutchmen několik Holanďanů.
Substantiva, která se mohou vyskytovat s číselnými výrazy označujícími větší nebo přibližné množství, např. many police (mnoho policistů), about fifty cattle died in the cyclone (při cyklonu zahynulo na padesát kusů dobytka), tvoří úplné singulativum pomocí singularizujícího lexikálního prostředku: two policemen, three clergymen, five head of cattle apod.
Plurália tantum označujícími látky se přes plurálový tvar spojují s much/little, např. much suds mnoho mydlin, little spirits málo alkoholu, that's too much vegetables to je moc zeleniny (příliš velká porce) apod.