3.1 Číslo

Kategorie čísla je v angličtině zastoupena dvěma členy, singulárem a plurálem. Zbytky duálu se více dochovaly v češtině než v angličtině (hlavně u párových částí těla, srov. oči, uši, ruce). V angličtině se duál projevuje jen lexikálně u both (v protikladu k all) oba, either (v protikladu k any) jeden i druhý, jeden nebo druhý, a neither (v protikladu k none) žádný ze dvou (viz 4.71.4, 4.72.3 a 4.73).
Kategorie čísla u substantiv obvykle odráží rozdíly v mimojazykové skutečnosti, tj. označuje rozdíl mezi jedním a více než jedním, který se vyjadřuje různými gramatickými prostředky. U substantiv lze tedy mluvit jak o gramatické, tak o sémantické kategorii čísla. Kategorie čísla je primárně kategorií substantivní, u jiných slovních druhů s touto kategorií, u sloves a determinátorů this, that, se uplatňuje pouze druhotně jako jev kongruenční (nevyplývá ze sémantiky těchto slovních druhů).