3.32.32 Neurčitá determinace substantiv s rozvíjejícím členem

Některé modifikátory mají vliv na druh určenosti (viz 3.32.24), jiné nikoliv. Druh určenosti, a tedy i prostředky determinace nejsou zpravidla ovlivněny adjektivní nebo substantivní premodifikací, srov. She carried a suit-case. Nesla kufr. – She carried a small leather suit-case. Nesla malý kožený kufřík. He is making progress. Dělá pokroky. – He is making steady progress. Dělá stále pokroky. Podobně She has university education. Má univerzitní vzdělání. They are trained for office work. Jsou vyškoleny pro kancelářskou práci; Greenwich time greenwichský čas, Byzantine architecture byzantská architektura, ancient sculpture starověké sochařství apod.
U některých nepočitatelných substantiv však modifikace přece jen má určitý vliv sice ne na druh určenosti, avšak na prostředky determinace. Nepočitatelná substantiva, především abstrakta, která mají při neurčité determinaci bez modifikace člen nulový, mívají s modifikací člen neurčitý. Přitom druh modifikace není omezen na adjektivní nebo substantivní přívlastek, nýbrž zahrnuje různé typy postmodifikace. Srovnej She showed impatience. Projevovala netrpělivost – She felt a certain impatience. Pociťovala jistou netrpělivost. Generosity is out of place in this case. Velkomyslnost v tomto případě není na místě. – He showed an overwhelming generosity. Projevil ohromující velkomyslnost. Her eyes flashed anger. V očích jí zablesko hněvem. – She felt a dull anger. Pociťovala otupělý hněv. There was tenderness in his voice. V jeho hlase byla něha. – There was a tenderness in his voice that moved her. V jeho hlase byla něha, která ji dojala.
Neurčitý člen + modifikátor v těchto případech vytýkají nějaký aspekt představy označené příslušným substantivem. Úlohu přitom ovšem hraje sémantika modifikátoru. Adjektiva vyjadřující míru, časové nebo jiné zařazení tento vliv nemají, srov. I have perfect confidence in him. Mám v něho narostou důvěru. Your work has always given complete satisfaction. Vaše práce byla vždy naprosto uspokojivá. I was conscious of impending danger. Uvědomoval jsem si hrozící nebezpečí.
Některá nepočitatelná substantiva nepřipouštějí neurčitý člen s žádným modifikátorem (guidance, permission, progress, recognition, news, information, weather, money, luck, fun, music aj .), srov. I am not sure whether it is good news or bad news. Nejsem si jist, jsou-li to dobré nebo špatné zprávy. I took her silence for tacit approval. Vzal jsem její mlčení jako tichý souhlas. Podobně hard luck smůla, instant recognition okamžité poznání apod.
Na užití členu má též vliv syntaktická funkce. Substantiva ve funkci příslovečného určení nemívají člen, ani jsou-li modifikována, srov. They welcomed us with genuine pleasure. Přivítali nás s opravdovou radostí. She smiled in sudden shyness. Usmála se s náhlou plachostí. He inspected the specimen with professional interest. Prohlížel exemplář s profesionálním zájmem. Avšak i v této funkci může vést vytčení nějakého aspektu k užití neurčitého členu, srov. He gripped my hand with an abruptness that revealed his emotion. Uchopil mě za ruku s náhlostí, která prozrazovala jeho vzrušení.