14.35.4

Základního rozložení výpovědní dynamičnosti se v angličtině dále dosahuje podmětovou konstrukcí adverbiálního elementu (proti adverbiální konstrukci v češtině) v případě lokativních, temporálních, kauzativních a jiných podmětů (viz 13.14), např. the manor now houses a museum of cultural history v zámku je nyní umístěno muzeum kulturních dějin, Monday found the boat fifteen miles north of the coast v pondělí byl člun patnáct mil severně od pobřeží, ten minutes later saw us speeding through London o deset minut později jsme už spěchali Londýnem, the mere thought of food turned his stomach při pouhém pomyšlení na jídlo se mu obrátil žaludek, three steps took me to the window třemi kroky jsem se dostal k oknu aj.
Tyto věty často připouštějí alternativní formu s adverbiálním prvkem konstruovaným jako příslovečné určení, např. his stomach turned at the mere thought of food žaludek se mu obrátil při pouhém pomyšlení na jídlo. Právě v takových případech se zřetelně projevuje rozdíl v aktuálním členění. Při podmětové konstrukci adverbiálního prvku v počáteční pozici je adverbiální prvek tematický, při adverbiální konstrukci v koncovém postavení je rematický. Adverbiální konstrukce adverbiálního elementu je možná i v počáteční pozici, a pak se stává rématem sloveso, srov. at the mere thought of food his stomach turned při pouhém pomyšlení na jídlo se mu udělalo špatně.
Adverbiální konstrukce temporálních elementů v počáteční pozici v některých případech aktuální členění nemění, srov. on Monday the boat was fifteen miles north of the coast v pondělí byl člun patnáct mil severně od pobřeží, ten minutes later we were speeding through London o deset minut později jsme už spěchali Londýnem. Podmětová konstrukce temporálního elementu je v těchto případech projevem tendence začínat větu podmětem.

Poznámka: S podobnou výměnou pozic podmětového aktanta a slovesného doplnění se setkáváme u slovesa develop (pomocí různých vazeb), srov. this important trade centre developed out of a small market town toto důležité obchodní středisko se vyvinulo z malého trhovního městečka – the small market town developed into an important trade centre z malého trhovního městečka se vyvinulo důležité obchodní středisko.