15.12.1

Infinitiv po sponě be: I am to blame. Jsem vinen (to je moje vina / chyba) (srov. I am responsible). The house is to let. Dům je k pronajmutí. (Srov. the house is unoccupied.) The order was for everybody to stay indoors (srov. The order was that everybody should stay indoors). Příkaz byl, aby všichni zůstali uvnitř. Our task is to describe and to interpret, not to praise or to criticize. Naším úkolem je popisovat a vykládat, ne chválit či kritizovat.

Poznámka: Be s infinitivem může též mít funkci modálního slovesa. Je pak prostředkem modality záhodnostní nebo možnostní (viz 8.44.44), např. He is not to be trusted. Nelze mu důvěřovat.