13.31.13

Předmět vytvořený vyjadřuje entitu, která v průběhu slovesného děje teprve vzniká, např. he dug (bored) a hole vykopal (vyvrtal) díru, she made tea uvařila čaj, they grow flax pěstují len, she invented an excuse vymyslela si výmluvu apod.
Srovnej he painted the wall natřel stěnu (předmět zasažený) – he painted a portrait namaloval portrét (přdmět vytvořený). Podobně he signed the document listinu podepsal, he signed his name podepsal se.
K vytvořenému předmětu se též řadí verbonominální vazby, které jsou však už na přechodu k předmětu vnitřnímu (viz 13.31.14), neboť existence předmětu je většinou vázána na trvání slovesného děje (předmět se slovesným dějem vzniká a zaniká). Např. they had a stroll in the woods prošli se v lese, we had a row pohádali jsme se, he had a nap zdřímnul si, I made a bet vsadil jsem se, the candle gave its final flicker and went out svíčka naposled zablikala a zhasla, the can gave a hollow clatter plechovka dutě zařinčela, you are taking unnecessary trouble zbytečně se obtěžujete, they took their leave odešli apod. (viz 13.23.22). U verbonominálních vazeb jde většinou jen o předmět syntaktický, který tvoří se slovesem jednu sémantickou jednotku, přičemž sloveso je nositelem slovesných kategorií a předmět je složkou lexikálně sémantickou. Sémanticky intranzitivní povaha děje je zřejmá z možnosti synonymního vyjádření pomocí intranzitivního slovesa, jemuž též odpovídají české ekvivalenty, srov. they strolled in the woods procházeli se po lese, the candle flickered svíčka (za)blikala, the can clattered plechovka (za)řinčela apod. Pouze u sloves konání může předmět představovat další entitu, tj. mít referenta i na rovině sémantické. Právě v těchto případech je možná pasivizace, která je jinak buď vůbec nemožná, nebo je vázána na speciální kontexty (viz 12.22.25b, 8.84.22).
Někdy substantivum ve verbonominální vazbě nepředstavuje ani syntaktický předmět, např. take place konat se. Toto spojení představuje víceslovné intranzitivní sloveso, neboť kromě toho, že se na substantivum v této vazbě nemůžeme ptát what a že není možná pasivizace, place zde má neměnnou formu (bez členu; není možný plurál ani kvalifikace na rozdíl od take a walk: they took a long walk, they took walks) a celou vazbu nelze nahradit slovesem place (to má jiný význam „umístit“). Podobně take courage dodat si odvahy, take heart vzmužit se aj. Případy oscilace mezi vazbou sloveso + předmět a složeným slovesem pozorujeme též u některých vazeb s dvěma předměty (viz 13.38).