13.82 Několikanásobné větné členy spojené vztahem odporovacím

Hlavní prostředky vyjadřující odporovací vztah jsou but ale, však, nýbrž, though i když, třebaže, if třebaže, i když, yet přece však, ale přesto, not... nikoliv aj. U though, if a yet přistupuje k odporovacímu významu odstín přípustkový. Např. he helped rather clumsily, but with great zeal pomáhal dost neobratně, ale velmi horlivě, he is not lacking in skill but in perseverance neschází mu dovednost, nýbrž vytrvalost, she works slowly but almost faultlessly pracuje pomalu, ale téměř bezchybně, she works fast, yet almost faultlessly pracuje rychle, přesto však skoro bezchybně, he is quite strong, though of a slight build je docela silný, třebaže drobné postavy, it's an enticing, if not quite original subject je to lákavý, i když (byť) ne zcela originální námět, the change involves not one but several factors ta změna zahrnuje nikoliv jednoho, nýbrž několik činitelů, the post must be filled by a man, not by a woman to místo musí být obsazeno mužem, ne ženou.