12.15.7

Podobnou funkci jako záporná slova mají i některé výrazy formálně kladné: hardly, scarcely, barely sotva, stěží, seldom, rarely zřídka, little, few málo, only jen. Záporný charakter těchto slov se projevuje především v tom, že se vyskytují s výrazy specifickými pro záporné věty (any, at all aj. viz 4.72.21), srov. She eats hardly anything. Skoro nic nejí. I hardly ever go to bed before midnight. Skoro nikdy nejdu spát před půlnocí. We had barely time for a cup of coffee. Sotva jsme měli (skoro jsme neměli) čas na šálek kávy. I scarcely know him. Skoro ho neznám. He seldom forgets anything. Zřídka něco zapomene. Few people have any influence with him. Málo lidí má na něho nějaký vliv. Only John had any luck. Jen Jan měl trochu štěstí.

Poznámka: Kvantifikátor někdy stojí mimo dosah působnosti only, a pak má formu se some: I remember only some parts. Pamatuji si jen některé části.

Adverbiální výrazy této skupiny, stojí-li na začátku věty (v knižním stylu), způsobují inverzi (stejně jako počáteční never, viz 14.37), např. Hardly had he put his head to the pillow when he fell asleep. Sotva položil hlavu na polštář, usnul. Only then did she realize the plight she was in. Teprve tehdy si uvědomila, v jakých se ocitla nesnázích. Little did I suspect him of perfidy. Vůbec jsem ho nepodezíral z věrolomnosti.
Záporný charakter vět s těmito výrazy se projevuje dále v tom, že mají kladný tázací dovětek (viz 12.12.1j), rarely a seldom pouze v postavení před slovesem, např. She scarcely looked at it, did she? Skoro se na to nepodívala, že? He rarely forgets anything, does he? Zřídka na něco zapomene, že?
Hardly, scarcely, barely se chovají jako zápor, proto se spojují jen s kladným slovesem. Predikace zůstává kladná, srov. I hardly noticed it. Skoro jsem si toho nevšiml = Sotva jsem si toho všiml. Little v preverbálním postavení predikaci zezáporňuje, např. Young people little imagine the infirmities of old age. Mladí lidé vůbec nepomýšlejí na neduhy stáří.
Rarely, seldom a only mohou stát ve větě se záporným slovesem: Unfortunately this doesn't happen rarely. Bohužel se to nestává zřídka. This is not the only exception. To není jediná výjimka.

Poznámka: Slovesný zápor lze v angličtině vyjádřit pomocí slovesa fail selhat, nemít úspěch, nepodařit se, které ve vazbě s infinitivem často poklesá na pouhý exponent negace: His promises failed to materialize. Jeho sliby se neuskutečnily. V záporu fail v této vazbě vyjadřuje litotes: I shall not fail to come. Určitě přijdu.