13.42.1 Větné modifikátory hodnotící způsob sdělení

Větné modifikátory hodnotící způsob sdělení jsou adverbia jako briefly stručně, broadly, roughly zhruba, confidentially důvěrně, frankly otevřeně, upřímně, generally obecně, honestly upřímně, na (mou) věru, literally doslova, metaphorically metaforicky, paradoxically paradoxně, personally osobně, seriously vážně, doopravdy, simply jednoduše, strictly přesně, truly, truthfully popravdě aj. Většina má varianty ve formě předložkových vazeb a/nebo infinitivu, srov. in brief, to be brief ve stručnosti, in confidence důvěrně, in all seriousness mám-li mluvit naprosto vážně, to be serious mám-li mluvit vážně, in general obecně, in truth popravdě apod. Někdy má tuto funkci jen předložková nebo infinitivní vazba, kdežto příslušného adverbia se jako větného modifikátoru neužívá, např. to be precise přesně řečeno, in short zkrátka, to put it mildly mírně řečeno aj.
Větné modifikátory hodnotící způsob sdělení implikují verbum dicendi: lze je v zásadě převést na formu ADVERB speaking (ADVERBIUM řečeno) nebo to put it ADVERB (mám-li to formulovat + ADVERBIUM), popř. to be ADJECTIVE (mám-li být ADJEKTIVUM), např. broadly / roughly speaking zhruba řečeno, generally / metaphorically / strictly speaking všeobecně / metaforicky / přísně řečeno, to put it briefly / frankly / crudely stručně / otevřeně / zrhuba řečeno, to be brief / serious / honest mám-li být stručný / mám-li mluvit vážně / popravdě apod. Některá adverbia této skupiny mají celou řadu alternativních způsobů vyjádření, např. in all frankness mluvím-li naprosto otevřeně, to be frank mám-li být upřímný, to speak frankly mám-li mluvit otevřeně (upřímně), frankly speaking otevřeně řečeno, to put it frankly, putting it frankly, put frankly otevřeně řečeno, if I can speak frankly, if I may be frank mohu-li mluvit otevřeně; podobně if one may be serious mohu-li mluvit vážně, seriously speaking vážně, to put it paradoxically vyjádřeno (formulováno) paradoxně aj.
V češtině je vyjádření větné modifikace tohoto druhu samotným adverbiem nebo adverbiální vazbou řidší, např. vážně, zkrátka, mezi námi (= důvěrně), na mou věru, popravdě. Častěji se užívá vazeb s verbem dicendi, které jsou někdy jediným možným ekvivalentem anglického adverbia. Srovnej Seriously, I have no intention of carrying on. Vážně nemám v úmyslu pokračovat. Briefly, the programme will be as follows. Stručně řečeno bude tento program. To put it mildy, she has been a rare disappointment to me. Mírně řečeno jsem se v ní velice zklamal. Personally I see no reason for inviting them. Osobně (co se mne týče, mluvím-li sám za sebe) nevidím žádný důvod, proč bychom je měli zvát.

Poznámka: Personally se vztahuje vždy k mluvčímu, i když mluvčí není podmětem, srov. personally this is not my idea of a holiday co se mne týče, takhle si dovolenou nepředstavuji.

Větné modifikátory hodnotící způsob sdělení většinou připouštějí premodifikaci pomocí very, quite, more, less aj., např. quite truthfully, I don't care řečeno docela popravdě, je mi to jedno. Vyskytují se nejen před větou oznamovací, ale i před otázkou, a některé i před imperativem, např. Confidentially, is it true? Mezi námi, je to pravda? In short, keep to your instructions. Zkrátka se držte svých instrukcí.

Poznámka: Větný modifikátor před otázkou se může vztahovat jak k mluvčímu, tak k oslovenému, srov. Confidentially, is it true? (1) I ask confidentially: is it true? Ptám se důvěrně: je to pravda? (2) Tell me confidentially: is it true? Řekněte mi důvěrně: je to pravda?

Větné modifikátory hodnotící způsob sdělení jsou homonymní s příslovečným určením způsobu, některé též s intenzifikátory. Tyto různé funkce se odlišují postavením popř. interpunkcí, v mluveném jazyce též intonací. Větné modifikátory stojí hlavě na začátku věty, příslovečné určení způsobu před slovesem nebo za slovesem (viz 13.41.23), intenzifikátory před slovem, které intenzifikují (viz 13.41.26b). Srovnej How did you like it? Frankly, I was bored. Jak se vám to líbilo? Upřímně řečeno jsem se nudil (větný modifikátor). – He was frankly bored. Nezastíraně se nudil (příslovečné určení způsobu). Srovnej též příklad uvedený výše a he conducted me personally provedl mě osobně (in person: příslovečné určení způsobu).