9.31.5 Lokalizace ve vztahu k obvodu prostorového orientátoru (nazíranému buď zvenku nebo zevnitř).

(a)round = v, na, kolem (kde): There were always roses around her rooms. V jejích pokojích byly vždy růže. There is a hedge round the garden. Kolem zahrady je živý plot. – (kudy): They danced round the room. Tančili kolem místnosti. Go round the corner carefully. Jeď kolem rohu opatrně. – (kam): Look around you. Podívej se kolem sebe. – za, po (S kde): He could be seen round the pubs. Bylo ho vídat po hospodách. The bus stop is round the corner. Stanice autobusu je za rohem. – (S odkud): The sound of hammering was heard coming from round the corner. Za rohem se ozývalo bušení kladivem. – (S kam): to step quickly round the corner zajít rychle za roh.

Poznámka: Around je varianta v mnoha případech pouze americká. V britském úzu lze round nahradit around pouze v kontextech, kde jde o významový odstín (1) od jednoho k druhému, z jednoho místa na druhé, např. A rumour went (a)round the town that the Mayor had died. Po městě se roznesla zpráva, že starosta zemřel. (2) Na různých místech, na všech stranách nebo v blízkosti, např. I overheard the remarks of some of the people (a)round me. Vyslechl jsem poznámky některých lidí (stojících) kolem mne. (3) V přeneseném smyslu, jde-li o představu podpory, např. The reformer soon gathered a band of followers (a)round him. Reformátor kolem sebe brzy shromáždil družinu následovníků.

Poznámka: Užití předložky (a)round se stýká s užitím předložky about v následujících případech: (1) Ve statické lokalizaci uvnitř prostorového orientátoru v sekundární rovině, kde výsledkem této kombinace sémantických rysů je představa distributivnosti, blízká významu předložky about. Proto jsou v některých případech obě předložky zaměnitelné, např. to hang about/(a)round a place potulovat se někde, to stroll about /round a place procházet se někde apod. (2) Tam, kde je představa kruhového pohybu obsažena již ve slovese a kde mluvčí necítí potřebu zdůraznit přesnost a pravidelnost kruhového pohybu, je možno použít i předložky about. Srovnej: to run round a block of houses oběhnout blok domů, to travel round the world cestovat kolem světa, ale: The hawk circled about its prey. Jestřáb kroužil kolem své kořisti.