13.41.23 Příslovečné určení způsobu

Příslovečné určení způsobu se dělí na několik podskupin:
(a) Příslovečné určení vlastního způsobu odpovídá na otázku how? jak?, např. he walked fast šel rychle, she behaved conspicuously chovala se nápadně. Kvalifikuje děj podobně jako adjektivum kvalifikuje jmenný člen, srov. he walked and this (his walking) was fast šel a bylo to rychlé, her behaviour was conspicuous její chování bylo nápadné. Na druhý příklad je možno ptát se též in what manner? jakým způsobem? a obdobně ho lze i parafrázovat: she behaved in a conspicuous manner chovala se nápadným způsobem. Způsobová určení s touto parafrází mají určitou proformu (in) this way takhle, (in) that way, so, thus tak (popř. neurčitou proformu somehow, some way nějak), srov. she behaved in that way / so chovala se tak.
Určení vlastního způsobu nejčastěji kvalifikuje sloveso, např. he loudly protested hlasitě protestoval, dále adjektivum nebo adverbium, např. it was surprisingly easy bylo to překvapivě snadné, he is seriously ill je vážně nemocen, he came inconveniently early přišel nevhodně brzo.
Vyjadřuje se nejčastěji adverbii na -ly, např. she gazed at him increduously dívala se na něho nevěřícně, he spoke convincingly mluvil přesvědčivě, his report was characteristically brief jeho zpráva byla charakteristicky stručná; dále předložkovými vazbami, např. they received us in a courteous manner přijali nás zdvořile, she listened with attention poslouchala pozorně, he studies with great perseverance studuje s velkou vytrvalostí, we must proceed with caution musíme postupovat opatrně (obezřetně), he left in a hurry odešel ve spěchu, the novel first appeared in instalments román nejprve vycházel na pokračování, I recognized her at first sight poznal jsem ji na první pohled, to kill two birds at a blow zabít dvě mouchy jednou ranou, we know it by word of mouth víme to z doslechu (z ústního sdělení), she performed the task to the best of her abilities úkol vykonala podle svých nejlepších schopností aj.
Pokud existuje příslušné adverbium, je možné alternativní adverbiální vyjádření, srov. they received us courteously, she listened attentively, we must proceed cautiously. V češtině je užití adverbia častější (srov. české ekvivalenty) a v některých případech jediný možný způsob vyjádření, srov. she did it on purpose udělala to schválně, are you in earnest? myslíte to vážně?, they want a guarantee in writing chtějí záruku písemně, I entreated him in vain prosila jsem ho marně (nadarmo) aj. Některým anglickým předložkovým vazbám odpovídá v češtině instrumentál, např. he spoke in a whisper (under his breath) mluvil šeptem, I said it in jest řekl jsem to žertem aj.
Vyjádření substantivní předložkovu vazbou je nutné v případech, kdy morfologicky tvořené adverbium neexistuje, např. he walks with difficulty chodí obtížně (těžko, špatně). Dává se mu přednost z důvodů eufonických před adverbii na -lily, např. we parted in a frinedly manner rozešli jsme se přátelsky (popřátelsku). Je též stylisticky vhodnější než vazba dvou adverbií na -ly, např. he treated me with perfect civility jednal se mnou naprosto zdvořile (srov. he treated me perfectly civilly), he expressed himself with deliberate precision vyjadřoval se s rozvážnou přesností (srov. he expressed himself deliberately precisely) apod.

Poznámka: Příslovečné určení způsobu vyjádřené bezpředložkovou substantivní vazbou je řídké, např. she waits on him hand and foot ve všem mu posluhuje.

Příslovečné určení vlastního způsobu se dále vyjadřuje přirovnáním, např. I slept like a top spal jsem jako dudek, you shouldn't treat her like this ([in] this way / manner) / like that ([in] that way / manner) neměl byste s ní takhle / tak zacházet, you shouldn't treat her as (as if / as though she were) a child neměl byste s ní zacházet jako s dítětem.

Poznámka: Přirovnávací vazby s like mohou též být jmennou částí přísudku, např. he is like a bull in a china shop je jako slon mezi porcelánem (viz 13.23.21) nebo přívlastkem, např. I could do with something like this potřeboval bych něco takového.

Příslovečné určení vlastního způsobu se též vyjadřuje gerundiem, např. I brushed up my English by attending a conversation course osvěžil jsem si angličtinu tím, že jsem chodil do konverzačního kurzu (viz 15.25).
Příslovečné určení způsobu je zpravidla fakultativní větný člen, pouze ve větném typu dispozičním (viz 12.22.12d) je obligatorní, srov. the sentence reads smoothly now (ta) věta se nyní čte hladce.
Příslovečné určení způsobu stojí zpravidla za slovesem, má-li sloveso předmět, za předmětem, např. he pronounced each word distinctly vyslovil každé slovo zřetelně, she eyed me with suspicion dívala se na mne podezíravě. Způsobové určení vyjádřené adverbiem, má-li nížší stupeň výpovědní dynamičnosti než předmět nebo jiné určení, stojí před slovesem (ve složeném slovesném tvaru za jeho první složkou), např. he readily offered his help ochotně nabídl svou pomoc, we can easily finish before noon můžeme snadno skončit před polednem. Toto postavení je časté v pasivu např. the matter was quickly settled záležitost byla rychle vyřízena.
(b) Adverbiální určení podmětu (subject adjuncts)
V některých případech způsobové určení nekvalifikuje pouze děj, nýbrž též podmět, např. I foolishly lent him some money pošetile jsem mu půjčil nějaké peníze. Tuto větu nelze parafrázovat *I lent him some money in a foolish mannner, nýbrž I was foolish in that I lent him money byl jsem pošetilý (v tom), že jsem mu půjčil peníze. Podobně she sensibly took some warm clothes with her rozumně si s sebou vzala nějaké teplé šaty (she was sensible in that she took some warm clothes with her). Příslovečné určení v těchto případech nemůže stát v koncovém postavení, které je charakteristické pro příslovečné určení vlastního způsobu: *she took some warm clothes with her sensibly.
Většina příslovečných určení kvalifikujících podmět může však mít též funkci určení vlastního způsobu, a pak je parafráze in a ADJECTIVE manner a koncové postavení možné, např. he shrewdly (cleverly) avoided a direct answer chytře se vyhnul přímé odpovědi (he was shrewd / clever in that he avoided a direct answer byl chytrý, že se vyhnul přímé odpovědi; nebo he avoided a direct answer in a shrewd / clever manner vyhnul se přímé odpovědi chytře), she calmly surveyed the damage klidně prohlížela škodu (she was calm when she surveyed the damage byla klidná, když prohlížela škodu; nebo she surveyed the damage in a calm manner prohlížela škodu klidně). Podobně she carefully shut the door behind her zavřela za sebou opatrně dveře, he clumsily trod on my toes šlápl mi nemotorně na nohu, she kindly acceded to our proposal laskavě svolila s naším návrhem, he gloomily estimated the loss zasmušile odhadoval ztrátu aj. Tato dvojí interpretace je možná pouze tehdy, stojí-li příslovečné určení mezi podmětem a přísudkem. V koncovém postavení mají tato adverbia jednoznačně funkci příslovečného určení vlastního způsobu, srov. he avoided a direct answer shrewdly, she shut the door behind her carefully, he trod on my toes clumsily atd. Naopak v počátečním postavení je podtržen vztah k podmětu: shrewdly, he avoided a direct answer; rather stupidly, we hadn't taken a torch with us atd. Počáteční pozice (a intonace samostatné jednotky s pauzou) je pro příslovečné určení kvalifikující podmět příznačná. Nemůže-li adverbium stát v této pozici, řadíme je k příslovečnému určení vlastního způsobu, i když je možný vztah k podmětu, srov. he rudely insulted me hrubě mě urazil (he was rude in that he insulted me, ale nikoliv *rudely, he insulted me); he politely opened the door for me zdvořile mi otevřel dveře (he was polite in that he opened the door for me, ale nikoliv *politely, he opened the door for me).

Poznámka 1: V imperativu se kindly vztahuje k podmětu, srov. kindly shut the door zavřete laskavě dveře (= be so kind as to shut the door buďte tak laskav a zavřete dveře). V tomto případě je alternativním prostředkem k please.

Poznámka 2: She gladly accepted the invitation (pozvání ráda přijala) je ekvivalentní s she accepted the invitation with gladness, nikoliv she was glad to accept the invitation.

Některá z těchto určení připouštějí též parafázi pomocí anticipačního it, např. it was foolish of me to lend him money bylo ode mne pošetilé, že jsem mu půjčil peníze, it was shrewd (clever) of him to avoid a direct answer / that he avoided a direct answer bylo od něho chytré, že se vyhnul přímé odpovědi, it was rather stupid of us that we hadn't taken a torch with us bylo od nás dost hloupé, že jsme si nevzali baterku. Možností této parafráze se blíží adverbiálním určením větným (viz 13.42.2). Na přechodu mezi adverbiálním určením podmětu a adverbiálním určením větným jsou též výrazy se sémantickým rysem volitivnosti (nebo jeho nepřítomností), např. (un)intentionally (ne)úmyslně, deliberately záměrně, voluntarily dobrovolně, witttingly vědomě, unwittingly nevědomky, bezděčně, accidentally náhodou apod. Tyto výrazy se podobají adverbiálním určením podmětu tím, že vyjadřují jeho vůli, ochotu, resp. opak, avšak formálně se liší, neboť připouštějí pouze parafrázi s anticipačním it, což je spojuje s adverbiálním určením větným, srov. he intentionally omitted my name (intentionally, he omitted my name) záměrně vynechal moje jméno – it was intentional that he omitted my name bylo to záměrné, že vynechal moje jméno. (V koncovém postavení máme opět co činit s příslovečným určením vlastního způsobu, srov. he omitted my name intentionally – this [his omitting my name] was intentional.)

Poznámka 1: (Un)wittingly nemá adjektivní parafrázi, neboť neexistuje příslušné adjektivum. Reluctantly a (un)willingly, která sémanticky patří do této skupiny, nemají parafrázi s anticipačním it, nýbrž parafrázi s osobním podmětem, srov. he reluctantly obeyed the order zdráhavě uposlechl rozkazu – he was reluctant; she willingly showed me round the house ochotně mě provedla po domě – she was willing. Proto se řadí k adverbiálním určením podmětu i po stránce formální.

Poznámka 2: V pasivu zůstává vztah těchto adverbií k původci děje nezměněn, tj. vztahují se k činiteli, nikoliv k podmětu, srov. John deliberately kept her in suspense Jan ji záměrně udržoval v napětí – she was deliberately kept in suspense by John byla záměrně Janem udržována v napětí. Pouze (un)willingly se v pasivu může vztahovat též k podmětu, srov. Tom unwillingly took her home Tom ji vzal neochotně domů (Tom was unwilling) – she was unwillingly taken home by Tom byla proti své vůli / neochotně odvedena domů Tomem (she was unwilling nebo Tom was unwilling).

(c) Příslovečné určení nástroje a prostředku
Příslovečné určení nástroje a prostředku odpovídá na otázku how? jak?; specifičtěji se lze na nástroj ptát with what? s čím? a na prostředek by means of what? prostřednictvím čeho?
Příslovečné určení nástroje se nejčastěji vyjadřuje předložkovou vazbou s with, která většinou odpovídá českému instrumentálu, např. she pricked herself with a pin píchla se špendlíkem, he hammered the nail in with a stone zatloukl hřebík kamenem, he walks with a stick chodí o holi.

Poznámka: V odborném jazyce se setkáváme s adverbiálním vyjádřením nástroje od jmen nástrojů, které tvoří adverbium na -ly, např. stethoscopically = with a stethoscope, microscopically = with a microscope, telephotographically = with a telephotograph.

Příslovečné určení prostředku se vyjadřuje různými předložkovými vazbami, např. to go by car, bus, train, boat, underground jet autem, autobusem, vlakem, lodí, podzemní dráhou apod. (we crossed the river by boat přeplavili jsme se přes řeku člunem), to send by post, (by) air-mail, by wire, by radio poslat poštou, letecky, telegraficky, rádiem, I'll inform you by letter budu vás informovat dopisem, she removed the stain with a stain-remover skvrnu vyčistila čističem skvrn, I saw it with my own eyes viděl jsem to na vlastní oči, I spoke to him over the phone mluvil jsem s ním telefonicky, I heard it on the radio slyšel jsem to v rozhlase, I saw it on television viděl jsem to v televizi, I learnt of it through a newspaper advertisement dozvěděl jsem se o tom z inzerátu, he crawled on all fours lezl po čtyřech aj.
Příslovečné určení prostředku se dále vyjadřuje předložkovou gerundiální vazbou (nejčastěji s by, viz 15.25), řidčeji adverbiem, např. dissolution is accelerated by heating or stirring rozpouštění se urychlí zahříváním nebo mícháním, I remembered it mnemonically zapamatoval jsem si to mnemotechnicky (= by means of mnemonics).
Srovnej she smoothed her hair with her hand uhladila si vlasy rukou (určení nástroje) – she filled the form by hand vyplnila formulář rukou (určení prostředku). Mezi určením nástroje a prostředku není ovšem ostrá hranice, neboť nástroj může též sloužit jako prostředek, srov. he inspected the coin with a magnifying glass / through a magnifying glass / by means of a magnifying glass prohlížel minci zvětšovacím sklem (pomocí zvětšovacího skla).
Podobně není ostrá hranice mezi určením prostředku a určením vlastního způsobu, srov. I remembered it mnemonically zapamatoval jsem si to mnemotechnicky (1) by means of mnemonics pomocí mnemotechnické pomůcky, (2) in a mnemonic manner mnemotechnickým způsobem.
How se ptá jak na nástroj nebo prostředek, tak na vlastní způsob, srov. How did you find it? Jak jste to našel? (1) (I found it) by consulting the telephone directory (našel jsem to) tak, že jsem se podíval do telefonního seznamu (prostředek); (2) (I found it) easily (našel jsem to) snadno (vlastní způsob). Po find a po některých jiných slovesech (viz 13.72) se how může ptát i na doplněk předmětu, srov. How did you find it? Jak vám to připadalo (= Jaké jste to shledal?) – (I found it) rather boring (připradalo mi to) dost nudné.
K příslovečnému určení prostředku se též řadí předložkové vazby s with typu the hills were covered with snow kopce byly pokryty sněhem, she filled the bucket with water naplnila vědro vodou, he strewed the icy path with sand posypal zledovatělou cestu pískem, the sack was stuffed with straw pytel byl nacpán slámou apod. Sémanticky se tato skupina vyznačuje tím, že předložková vazba vyjadřuje látku, která něco pokrývá, naplňuje atd. Po syntaktické stránce mají tyto vazby tu zvláštnost, že alternují s podmětem nebo přímým předmětem, srov. the room was filled with smoke místnost byla naplněna kouřem – the smoke filled the room kouř naplňoval místnost, he strewed the path with sand posypal cestu pískem – he strewed sand on the path nasypal na cestu písek.
Odborný jazyk má pro vyjadřování prostředku explicitní výrazy (sekundární předložky nebo vazby přecházející v sekundární předložky), např. by means of prostřednictvím, pomocí čeho, with the aid (help) of pomocí čeho, with (by) the use of použitím čeho, in terms of v pojmech, pomocí čeho aj.; the flow of the liquid in the vessel is regulated by means of a valve tok (proudění) kapaliny v nádobě je regulován pomocí ventilu, ambiguous instances can be accounted for in terms of the dual semantic role of the subject dvojznačné případy lze vysvětlit v pojmech (pomocí) dvojí sémantické role podmětu.
(d) Příslovečné určení průvodních okolností
Příslovečné určení průvodních okolností označuje průvodní okolnosti, za nichž děj probíhá, zejména takové, v kterých se nachází podmět nebo předmět za děje, např. they left with all their luggage odešli se všemi zavazadly (= when they left they had all their luggage with them když odcházeli, měli s sebou všechna zavazadla), she set to work with a sigh s povzdechem se pustila do práce, he replaced the receiver with a bang položil sluchátko s bouchnutím, he ran out of the house without a coat vyběhl z domu bez kabátu, she replied without hesitation odpověděla bez váhání, enter without knocking vstupte bez klepání, I found him in company with his brother našel jsem ho ve společnosti jeho bratra aj.

Poznámka: Vazby with s abstraktním substantivem většinou vyjadřují určení podmětu, srov. he listened with astonishment poslouchal s úžasem (he was astonished byl užaslý) nebo vlastní způsob, srov. she moved with grace pohybovala se s půvabem (she moved gracefully / in a graceful manner pohybovala se půvabně). Srovnej též he moved without noise pohyboval se bez hluku (he moved noiselessly / in a noiseless manner pohyboval se nehlučně).

K příslovečnému určení průvodních okolností se též řadí vazby se životnými substantivy (určení společnosti), např. he went to the concert with his wife šel na koncert s manželkou, she was reluctant to speak before the whole committee zdráhala se mluvit před celou komisí apod.
(e) Příslovečné určení zřetele
Příslovečné určení zřetele odpovídá na otázky from what point of view? z jakého hlediska?, in what respect? v jakém směru?, popř. se dá parafrázovat pomocí considering the fact that... uvážíme-li, že..., např. A high labour turnover is administratively inconvenient and economically inefficient. (Carter 153) Vysoký obrat pracovních sil je administrativně nevýhodný a hospodářsky neúčinný. For a beginner she is doing quite well na začátečnici si počíná docela dobře (considering the fact that she is a beginner...). Vyjadřuje se adverbii, např. this difference is statistically insignificant tento rozdíl je statisticky nevýznamný, morally, it was a victory morálně to bylo vítězství; předložkovými vazbami, např. she is good at languages jdou jí dobře jazyky (je chytrá na jazyky), I have no head for figures nemám hlavu na čísla, it's rather cold for June na červen je dost zima, she is tall for her age na svůj věk je velká, he is young in years, but old in experience je mladý věkem, ale starý zkušenostmi, that region is rich in coal ta oblast je bohatá na uhlí, he is blind in one eye je na jedno oko slepý, she is lacking (wanting) in judgement schází jí soudnost, in a way, he is right v jistém směru má pravdu, it is advantageous in every way je to v každém směru výhodné, in this respect there is nothing to complain of v tomto směru (ohledu) si není nač stěžovat, from the technical point of view the problem is very complicated z technického hlediska je tento problém velmi složitý, from this aspect po této stránce (z této stránky, z tohoto hlediska) aj. Také některé vazby přirovnávací vyjadřují určení zřetele, např. as an interpreter he had few equals jako tlumočníkovi se mu málokdo vyrovnal.
V odborném a publicistickém stylu se určení zřetele hojně vyjadřuje sekundárními předložkami a vazbami přecházejícími v sekundární přeldožky jako with regard to, in regard to (of), with respect to, in respect of, in view of vzhledem k, s ohledem na, se zřetelem k, in reference to se zřetelem k, s odkazem na, in relation to, relative to v poměru k, in connection with v souvislosti s, in comparison with, as compared with ve srovnání s, as against oproti, in accordance with v souhlase s, in agreement with ve shodě s, in the light of ve světle čeho, regarding, concerning pokud jde o, as to, as for pokud jde o, co se týče, co do, irrespective of, regardless of bez ohledu na aj., a vedlejšími větami as regards pokud jde o, co se týče, as (so) far as something / someone is concerned pokud jde o, co se týče, např. the different types are considered with respec to the possible relevancy of stylistic criteria různé typy jsou uvažovány se zřetelem k možné relevanci stylistických kritérií, in view of these facts the theory appears untenable vzhledem k těmto skutečnostem se (ta) teorie jeví neudržitelnou, the population is small in relation to the area v poměru k rozloze je obyvatelstva málo, the subject has been treated mostly in connection with differences in sentence structure o podmětu se pojednávalo většinou v souvislosti s rozdíly ve větné stavbě, in the light of these findings the initial assumption appears to be correct ve světle těchto zjištění se počáteční předpoklad zdá být správný, as for the last proposal, the committee accepted it unanimously pokud jde o poslední návrh, výbor ho přijal jednomyslně, as regards words of French origin, two layers can be distinguished pokud jde o slova francouzského původu, lze rozlišit dvě vrstvy.
(f) Příslovečné určení výsledku
V případech jako the rain changed into snow déšť se změnil v sníh, the town developed into an important port město se vyvinulo v důležitý přístav, he fell into disgrace upadl v nemilost, the examples fall into four groups příklady se rozpadají do čtyř skupin, the small family business grew into a company of international importance malý rodinný obchod se rozrostl do společnosti mezinárodního významu, they made the shed into a garage přestavěli kůlnu na garáž, příslovečné určení vyjadřuje výsledek děje. Přímý předmět u tranzitivních sloves vyjadřuje původ (srov. the shed v posledním příkladu), který je možno u některých sloves konstruovat též jako příslovečné určení: they made the garage out of a shed postavili si garáž z kůlny (viz 13.41.25).
Na rozdíl od určení místních a časových, která často vytvářejí pouhou situační kulisu vlastní události, určení způsobu rozvíjejí sémantickou strukturu slovesa. Mají tedy vyšší stupeň výpovědní dynamičnosti než sloveso a v závislosti na postavení mohou mít i vyšší stupeň výpovědní dynamičnosti než předmět. V tom případě stojí za předmětem, srov. she answered my question politely odpověděla na mou otázku zdvořile (réma je příslovečné určení) – she politely answered my question zdvořile odpověděla na mou otázku (réma je předmět).