3.32 Funkce členů

Člen určitý, neurčitý a nulový vyjadřují tyto základní druhy reference (odkazování):

(a) Odkazování na příslušný denotát jako na obecný pojem. U počitatelných substantiv tento typ odkazování zahrnuje celou třídu příslušných předmětů, u nepočitatelných substantiv veškerou příslušnou entitu (reference generická, obecná).
(b) Odkazování na jednotlivý předmět nebo na nějakou část či projev nějaké entity (reference singulativní), přičemž tento předmět nebo entita může být v situaci promluvy jednoznačně určen (singulativní reference určitá) nebo nikoliv (singulativní reference neurčitá).
Užívání členů jako prostředků vyjadřujících tyto z základní typy reference se však do značné míry liší podle toho, zda jde o odkazování substantivy počitatelnými nebo nepočitatelnými (viz 3.2).
Generická reference se u počitatelných substantiv vyjadřuje členem určitým + singulárem, členem neurčitým + singulárem a členem nulovým + plurálem, kdežto u nepočitatelných substantiv členem nulovým.
Singulativní reference neurčitá se u počitatelných substatniv vyjadřuje členem neurčitým + singulárem, v plurálu členem nulovým nebo pomocí some [səm], [sm] , kdežto u nepočitatelných substantiv členem nulovým nebo some [səm], [sm].
Shoda v prostředcích odkazování je pouze při singulativní referenci určité, kterou jak substantiva počitatelná (v singuláru i plurálu), tak nepočitatelná vyjadřují pomocí určitého členu.

  počitatelná substantivanepočitatelná substantiva
reference generická  the catmusic
  a catmilk
  cats 
    
    
    
reference singulativníurčitá the catthe music
  the catsthe milk
 neurčitáa cat 
  catsmusic, some music
  some catsmilk, some milk


Např. A/The doctor has great responsibility. Lékař má velkou odovědnost. Doctors have great responsiblity. Lékaři mají velkou odpovědnost. (Generická reference, všichni lékaři) Money isn't everything. Peníze nejsou všechno. (Generická reference, peníze obecně) What did the doctor prescribe? Co lékař předepsal? Here's the money that I owe you. Tady jsou ty peníze, co jsem ti dlužen. (Singulativní reference určitá, doktor je určen situačně, peníze následujícím kontextem [kataforicky]) You should consult a doctor. Měl by ses poradit s (nějakým) lékařem. I need (some) money. Potřebuji (nějaké) peníze. (Singulativní reference neurčitá).
Singulativní reference určitá se nejčastěji projevuje jako známost nebo ztotožnitelnost referenta příslušného substantiva, kdežto referent substantiva se singulativní determinací neurčitou je uváděn jako něco nového. Tyto významy členů (určitého, neurčitého a nulového) se mohou uplatňovat jako prostředky aktuálního členění (viz 14.33), a to zejména obsahuje-li predikace sloveso objevení se na scéně. Angličtina v tomto případě mívá na začátku rematický podmět, indikovaný neurčitou determinací. V češtině je rematičnost podmětu signalizována koncovým postavením. Např. A thrush whirred out of the thicket. Z houští vyletěl drozd. Strange sounds fell on our ears. K našemu sluchu dolehly podivné zvuky. Srovnej A lighthouse was flashing in the distance. V dálce blikal maják. – The lighthouse was flashing at a distance. Maják blikal v dálce.
Mají-li substantiva ve větě stejný druh determinace a není-li jejich aktuálněčlenská platnost naznačena jinými prostředky (kontextem, syntakticko-sémantickou strukturou, v češtině slovosledem), může jít o realizaci různých aktuálněčlenských struktur. Tak The moon emerged from behind the clouds může podle kontextu odpovídat jak českému Měsíc se vynořil z mraků, tak Z mraků se vynořil měsíc.