6.63 Adjektiva užívaná pouze predikativně

Pouze predikativní funkci má většina adjektiv na a-: afraid: be afraid bát se, aghast zděšený, alert ostražitý, bdělý, alike podobný, alive živý, alone sám, aloof povznesený, stranící se, ashamed: be ashamed stydět se, asleep: be asleep spát, averse: be averse (to/from) být proti, awake: be awake být vzhůru, aware vědomý si aj., např. the two tunes sound alike ty dvě melodie zní podobně, they were still awake byli ještě vzhůru. O adjektivní povaze těchto výrazů svědčí výskyt po slovesech sponových, zejména po seem, které nemá jinou funkci: she seemed aghast, asleep, ashamed atd. zdála se zděšená, vypadala, že spí, že se stydí.

Poznámka: V sovětské anglistice bývají tato adjektiva považována za zvláštní slovní druh, tzv. kategorii stavu (predikativa).

Poznámka: Atributivní užití těchto adjektiv je ojedinělé a bývá vázáno na premodifikaci, např. a half-asleep child napůl spící dítě, the deeply ashamed girl hluboce zahanbená dívka; alert a aloof i bez premodifikace: an alert expression bdělý výraz, an aloof manner povznesené, distancující chování.

Jiná adjektiva vázaná na predikativní postavení jsou např. ill nemocný, well zdravý, unwell necítící se dobře, sorry: I am sorry lituji, glad rád, loath nerad, worth hodný (čeho), subject (to) podléhající (čemu) aj. Většinou jsou to adjektiva vyžadující doplnění (předložkovou vazbou, infinitivem, gerundiem, větou vedlejší), např. the construction is subject to lexical constraints vazba podléhá lexikálním omezením, we are loath to disappoint you jsme velice neradi, že vás musíme zklamat, it's worth trying stojí to za pokus.
Některá z těchto adjektiv se vyskytují v atributivní pozici, modifikují-li neživotné substantivum, srov. he is ill je nemocen – ill health špatné zdraví, I'm glad jsem rád – glad news radostná zpráva, I am sorry lituji – in a sorry state v bědném stavu aj.
Omezení na atributivní nebo predikativní pozici do jisté míry závisí na tom, zda adjektivum označuje vlastnost trvalou nebo dočasnou. Atributivní adjektivum, není-li jeho platnost omezena kontextem, vyjadřuje vlastnost stálou, např. a happy man šťastný člověk, wise people moudří lidé, a valuable picture cenný obraz. Predikativní adjektivum je z hlediska trvání připisovaného rysu neutrální, srov. they are happy together jsou spolu šťastni – I am happy to meet you jsem šťasten, že vás poznávám.

Poznámka: Rozdíl mezi wellhealthy a unwell, ilnot healthy právě spočívá v relativní platnosti trvání označovaného stavu: healthy označuje trvalý stav, srov. she is healthy je zdravá, well, unwell, ill stav dočasný: are you well? je vám dobře? cítíte se dobře? Přesto však ill, well a unwell příležitostně pronikají do atributivní pozice (zejména v americké angličtině): he looks forward to the day when he leaves us, a well man těší se na den, kdy nás zdravý opustí.