14.33

Sémantické prostředky aktuálního členění větného zahrnují sémantickou strukturu věty a sémantiku slovních druhů. Jak bylo ukázáno v 14.31, v kontextově nezávislých větách patří ke komunikativně nejzávažnějším složkám věty slovesné doplnění vyplývající ze sémantické struktury slovesa (předmět a specifikující příslovečné určení). Aktuální členění je též ovlivněno lexikálně sémantickou povahou slovesa. U sloves objevení se na scéně je kontextově nezapojený podmět rematický, srov. a helicopter hovered over the lake nad jezerem se vznášela helikoptéra. Příslovečná určení situační (místní a časová), pokud jsou nezávislá na sémantické struktuře slovesa, mají inherentně nízký stupeň výpovědní dynamičnosti, neboť vytvářejí pouhou místní nebo časovou kulisu vlastní události, např. many people go in for skiing nowadays mnoho lidí dnes pěstuje lyžování. Pokud ovšem příslovečné určení doplňuje sémantickou strukturu slovesa, patří k složkám s vysokým stupněm výpovědní dynamičnosti, srov. the British Prime Minister lives at No 10, Downing Street britský ministerský předseda bydlí v Downing Street č. 10, I waited over an hour čekal jsem přes hodinu.
Sémantika slovních druhů se uplatňuje jako prostředek aktuálního členění i ve větách s kontextově závislými částmi. Některé třídy zájmen a adverbií, členy a kvantifikátory jsou sémanticky disponovány mít tematickou nebo rematickou funkci.
Jako prostředek aktuálního členění se především uplatňuje sémantika obou členů. Singulativní neurčitý člen často doprovází substantivum, o němž je první zmínka, a v této funkci indikuje novou, dosud neznámou informaci (viz 3.32.3). Jak bylo ukázáno v 14.31, za určitých podmínek může být prostředkem naznačujícím vlastní réma. Naproti tomu anaforický určitý člen odkazuje na něco, o čem už byla řeč dříve (viz 3.32.22–3) a situační člen určitý na předměty určené situací (viz 3.32.21). Je tedy sémanticky disponován vyznačovat prvky tematické (i když ovšem v závislosti na kontextu může provázet i réma). Srovnej A car overtook us on the bridge na mostě nás předjelo nějaké auto – the car overtook us on the bridge (to) auto nás předjelo na mostě.
Stejnou funkci jako člen určitý mají zájmena demonstrativní a posesivní. Inherentně tematické jsou dále proformy jmenné a adverbiální, neboť zastupují výrazy, které se už vyskytly dříve, srov. (Where's Dick?) He promised to come early. (Kde je Ríša?) Slíbil, že přijde brzo. (She often goes to Moravia.) She has many friends there. (Často jezdí na Moravu.) Má tam hodně přátel. Slovesná proforma je tematická, např. v případě jako I went by train and so did most of the others jel jsem vlakem a většina ostatních jela vlakem také; v jiných běžných případech však nikoliv, srov. Do you know French? – Yes, I DO. Umíte francouzsky? – Ano, umím. Ovšem i jmenné a adverbiální proformy se mohou stát za určitých kontextových podmínek rématem.
Naproti tomu kvantifikátory se vyznačují inherentně vysokým stupněm výpovědní dynamičnosti, takže často bývají složkou rématu, srov. several weeks have passed uplynulo několik týdnů, anybody can do that může to udělat kdokoliv. V závislosti na syntakticko-sémantické struktuře věty a na kontextu mohou ovšem být i tématem, srov. For several weeks, nothing happened. Několik týdnů se nic nepřihodilo.

Poznámka: Dispozice neurčitého členu a kvantifikátorů fungovat jako složka rématu se výrazně projevuje po there předjímajícím vlastní rematický podmět (viz 13.13.3).

Také not se chová jako rematizátor, i když vlastním rématem je pouze v případech druhé instance (viz 14.36.1).
Konečně se jako rematizátory uplatňují vytýkací adverbia jako even i, particularly, in particular, especially zejména, also také, only jen aj., kterými se mohou rematizovat i výrazy inherentně tematické jako osobní zájmena, např. even she came in time i ona přišla včas.
Aktuální členění vět kontextově nezávislých a vět s částí kontextově zapojenou je třeba lišit od aktuálního členění tzv. druhé instance (viz 14.36.1–2).