8.85.3 Participium

Participium (příčestí) zahrnuje šest tvarů: participium přítomné, tvořené sufixem -ing (totožné s gerundiem, viz 8.12); participium minulé, které se u pravidelných sloves tvoří sufixem -ed (homonymním se sufixem préterita, viz 8.13), u nepravidelných sloves má zvláštní tvar (viz 8.2); participium perfekta, které má vedle tvaru prostého (having + minulé příčestí) též tvar průběhový (having been + přítomné příčestí); a dvě participia trpná, přítomné (being + minulé příčestí) a minulé (having been + minulé příčestí).

participium činnétrpné
přítomné usingbeing used
 writingbeing written
perfektaprostéhaving usedhaving been used
having writtenhaving been written
průběhovéhaving been using 
having been writing 
minulé used
 written

Zápor se tvoří přidáním not před první složku participálního tvaru: not using, not being used, not having used atd.
Protiklad času a rodu se projevuje u participia přítomného a participia perfekta. Participium přítomné vyjadřuje současnost s dějem určitého slovesa, např. We lined up in the cold, not noticing the cold, waiting for the doors to open. (Lee 197) Seřadili jsme se venku v zimě a netečni k chladu jsme čekali, až se dveře otevřou. He was completely absorbed in the game being played. Byl zcela zaujat hrou, která se hrála.
Participium perfekta vyjadřuje předčasnost nebo dokončenost děje vzhledem k ději slovesa určitého, např. having arrived at a decision, he dismissed the matter from his mind (učiniv) když dospěl k rozhodnutí, pustil tu záležitost z hlavy; having been asked that question many times before I have a ready answer (byv na to dotazován) protože mi ta otázka byla položena už mnohokrát předtím, mám pohotově odpověď.
Průběhového participia perfekta se užívá za stejných podmínek jako průběhových určitých tvarů perfektních (viz 8.82.22), např. having been reading till long after midnight, I felt rather sleepy in the morning protože jsem četl dlouho přes půlnoc, cítil jsem se ráno dost ospalý.
U participia minulého je protiklad času a rodu neutralizován. Minulé příčestí má zpravidla význam pasivní, a to většinou rezultativní, např. a healed wound zhojená rána, a sprained ankle vymknutý kontík, a dotted line tečkovaná čára, a considered opinion uvážený názor, frustrated attempts zmařené pokusy. Minulá participia s procesuálním významem jsou řidší, např. a respected citizen vážený občan, an often misused word slovo často užívané chybně. Řídká jsou rovněž minulá příčestí s aktivním významem, odvozená od intranzitivních sloves (srov. l-ové příčestí v češtině), např. a travelled man zcestovalý člověk, a fallen soldier padlý voják, her deceased father její zesnulý otec, a retired army officer armádní důstojník ve výslužbě aj. The full moon, well risen in a cloudless eastern sky, covered the high solitute with its light. (Adams 172) Měsíc v úplňku, který vyšel (= vyšlý) na bezmračnou východní oblohu, zalil vysokou samotu svým světlem.
Participium přítomné a minulé tvoří součást složených tvarů slovesných: participium přítomné s pomocným slovesem be vytváří průběhovou konjugaci (viz 8.82.1), participium minulé s pomocným slovesem have/had perfektum a plusquamperfektum (viz 8.82.1) a participium minulé se slovesem be tvoří trpný rod (viz 8.84.1).

Poznámka: Jelikož přítomné a minulé participium snadno přechází v adjektivum, mohou tato participia se slovesem be představovat nejen složený slovesný tvar, nýbrž i verbonominální predikaci sponového slovesa s adjektivním doplněním. Adjektivní povaha participia se v tomto případě projevuje možností komparace a intenzifikace (pokud má adjektivizované příčestí stupňovatelný význam) a použitelností jiného sponového slovesa než be, srov. the play is very amusing ta hra je velmi zábavná, he seems willing to help zdá se, že je ochoten pomoci, her tone was very annoyed její hlas zněl velmi rozmrzele. Průběhové tvary a pasivum, pokud sloveso připouští vyjádření míry, se nespojují se samotným very nebo too, nýbrž vyžadují very much, too much, popř. samotné much nebo jiné výrazy jako greatly, srov. I am talking too much (*I am too talking) příliš mluvím, this dictionary is (very) much used (*this dictionary is very used) tohoto slovníku se hodně užívá. Vyčlenění adjektivizovaných participií ze slovesných tvarů se někdy též projevuje tím, že se mění jejich valence a/nebo sémantický vztah k řídícímu substantivu. Tak adjektiva (it is) surprising, amusing, annoying, interesting aj. (je to) překvapivé, zábavné, mrzuté, zajímavé aj. jsou na rozdíl od příslušných sloves intranzitivní (nevyžadují předmět); příslušná slovesa bez předmětu užít nelze, srov. *it surprises, amuses, annoys, interests. V případech jako his expression was surprised, amused, annoyed, tired apod. jeho výraz byl překvapený, pobavený, rozmrzelý, unavený apod. jde o jiný vztah k řídícímu substantivu, než je-li podmětem osoba: he was surprised, amused, annoyed, tired, o čemž svědčí skutečnost, že odpovídající aktivní forma je možná jen v druhém případě, srov. something surprised, amused, annoyed, tired him něco ho překvapilo, pobavilo, rozzlobilo, unavilo.

Adjektivizovaná participia mají někdy odlišný tvar (viz 6.7).
V některých případech týž tvar funguje jako součást složeného slovesného tvaru i jako adjektivum, např. you are trying my patience pokoušíš mou trpělivost (průběhová konjugace) – she can be very trying umí být velmi protivná (adjektivum po sponě); podobně he was calculating (the profit) počítal (zisk) – he was (very) calculating byl (velmi) vypočítavý; this difference is marked (by the plus sign) tento rozdíl je vyznačen (znaménkem plus) – this difference is (very) marked tento rozdíl je velmi výrazný.
Jako větný člen má participium funkci přívlastku (syntaktického adjektiva), např. encouraging words povzbudivá slova, a funkci přechodníku, např. The larks went up, twittering in the scented air above the down. (Adams 129) Skřivani vzlétli do výše, cvrlikajíce ve voňavém vzduchu nad zvlněnou plání.
Zatímco ve funkci přechodníku se vyskytují všechny tvary participia, ve funkci adjektivní se vyskytují pouze tvary přítomné a příčestí minulé. Participia perfekta se v této funkci neužívají, srov. the firm building the bridge across the valley (is very prosperous) firma stavící most přes údolí (je velmi prosperující), the bridge being built across the valley (is very expensive) most, který se staví přes údolí (je velmi nákladný), the bridge built across the valley most postavený přes údolí, ale nikoliv *the firm having built the bridge across the valley (is very prosperous) (pouze: the firm that has built the bridge...), *the bridge having been built across the valley (is a wonder of technology) (pouze: the bridge that has been built…).