16.16 Souřadná souvětí s korelativními dvojicemi spojek a spojovacích výrazů

V souřadných souvětích se vyskytují korelativní dvojice either... or buď... nebo (disjunktivní), neither... nor ani... ani (kopulativní), both... and jak... tak (kopulativní), not... but ne... ale (adverzativní), not only... but (also) nejen... ale (i) (stupňovací), např. Either apply yourself to your studies or give them up. Buď se svým studiím věnuj, nebo jich nech. She neither sings, nor plays the piano. Ani nezpívá, ani nehraje na klavír. Srov. též spojení tří vět: The village neither approved nor disapproved, but neither did it complain to authority. (Lee 206) Vesnice to ani neschvalovala, ani neodsuzovala, ale ani si nestěžovala úřadům. His contempt of convention both repelled and attracted her. Jeho pohrdání konvencemi ji i odpuzovalo, i přitahovalo. I don't mind his wearing jeans but I disapprove of their being dirty. Nevadí mi, že nosí džíny, ale vadí mi, že jsou špinavé. She not only made an exhibition of herself but also offended her host and hostess. Nejen že se společensky znemožnila, ale ještě urazila své hostitele.
Kromě not... but, které mají pevné postavení, se pozice korelativních dvojic spojek řídí podle toho, ke kterému větnému členu se vztahují. Zpravidla stojí v obou větách před týmž větným členem, tj. obě věty mají paralelní slovoslednou strukturu, srov. Either you or I must go. Musíte jít buď vy, nebo já. He neither came, nor rang up. Ani nepřišel, ani nezatelefonoval. It requires both tact and patience. Vyžaduje to jak takt, tak trpělivost. He acted not only courageously but also with great presence of mind. Jednal nejen odvážně, nýbrž i s velkou duchapřítomností.
Pouze neither... nor může mít v druhé větě invertovaný slovosled, např. She is neither musical, nor is she an avid reader. Není ani muzikální, ani moc nečte.
Volným postavením se korelativní dvojice liší od striktně souřadicích spojek and, or a but. Jak ukazují příklady, spojují nejen věty, ale i větné členy.
Podobnou funkci mají korelativní dvojice adverbiálních výrazů jako partly... partly jednak... jednak, zčásti... zčásti, dílem... dílem, on the one hand... on the other hand na jedné straně... na druhé straně, např. The furniture was partly sold and partly given away. Nábytek byl zčásti prodán, zčásti rozdán.