3.32.24 Určenost rozvíjejícími členy

Určenost referenta substantiva determinovaného určitým členem často vyplývá z obsahu jeho modifikátoru. S určeností podmíněnou modifikací se setkáváme v těchto případech:
(a) Restriktivní věta vztažná, např. I appreciate the initiative that you have all shown. Oceňuji iniciativu, kterou jste všichni projevili. Vztažná věta vymezuje, o jakou (čí) iniciativu jde. Podobně Paul left with the girl who had come with George. Pavel odešel s dívkou, která přišla s Jiřím. Určitý antecedent se vztažnou věštou zde představuje kondenzaci věty obsahující první zmínku o příslušném referentu s neurčitým členem + následující věty s anaforickým the: Paul left with a girl. The girl had come with George. Pavel odešel s nějakou dívkou. Ta dívka přišla s Jiřím.
Nerestriktivní věta vztažná určenost svého antecedentu neovlivňuje, srov. Paul left with Mary, who had come with George. Pavel odešel s Marií, která přišla s Jiřím.
Přesto, že restriktivní vztažná věta blíže vymezuje referenta svého řídícího substantiva, není jeho determinace omezena na člen určitý. Člen určitý bývá pravidlem, hodí-li se popis vyjádřený substantivem a vztažnou větou v dané situaci pouze na jednoho referenta, tj. je-li referent vztažnou větou identifikován, srov. Who is the girl Paul is talking to? Kdo je ta dívka, s kterou mluví Pavel? Odpovídá-li popisu vyjádřenému substantivem a vztažnou větou v dané situaci více referentů, má řídící substantivum člen neurčitý, např. We took a train that stops at every station. Jeli jsme vlakem, který zastavuje v každé stanici. (Vlaků, které stojí v každé stanici, je v dané situaci více.) Člen určitý by v tomto případě naznačoval, že takový vlak je v dané situaci jen jeden: We took the train that stops at every station. Jeli jsme tím vlakem, který staví v každé stanici. Členu neurčitého se dále užívá vždy tehdy, byl-li by člen určitý interpretován anaforicky, tj. převládá-li aspekt první zmínky, a to bez ohledu na počet možných referentů. Vztažná věta v těchto případech mívá povahu kvalifikace. Např. He mentioned an incident that I had remembered from my childhood. Zmínil se o jedné příhodě, kterou jsme si pamatoval z dětství. She carried a bag that was too large for her. Nesla kabelu, která pro ni byla příliš velká. Postmodifikace v těchto případech nemá vliv na volbu členu, stejně jako adjektivní modifikace typu a red pencil červená tužka. Na kvalifikující věty vztažné lze též pohlížet jako na přechodný typ mezi větami restriktivními a nerestriktivními. Srovnej člen určitý u antecedentu identifikující věty vztažné: Sam greeted me with the warmth that I was accustomed to (Sam mě pozdravil s vřelostí, na kterou jsem byl zvyklý) s neurčitým členem u antecedentu kvalifikující věty vztažné Sam greeted me with a warmth that was surprising. Sam mě pozdravil s vřelostí, která mě překvapila.
Restriktivní postmodifikace podmiňující určenost řídícího substantiva může být vyjádřena též infinitivem, např. The man to deal with this matter is Bill. Ten pravý na vyřízení této záležitosti je Bill; participiem, např. the examples given above příklady uvedené výše; předložkovou vazbou, např. I saw it in the shop at the corner of High Street. Viděl jsme to v tom obchodě na rohu Hlavní ulice aj.
V uvedených případech restriktivní postmodifikace jde o určenost kataforickou.
(b) Postmodifikující předložková vazba s předložkou of určuje referenta řídícího substantiva, existuje-li mezi oběma substantivy asociační vztah a je-li referent řídícího substantiva v příslušném souboru jediný svého druhu (kataforická obdoba anaforické reference asociační), např. the bottom of the sea dno moře, the walls of the old town zdi (hradby) starého města, the roof of the house střecha domu apod. I admired the cleverness of the of his scheme. Obdivoval jsem chytrost jeho plánu. I heard the sound of a whistle. Zaslechl jsem hvizd (zvuk) píšťaly. Srovnej též omezující funkci genitivního přívlastku a z toho vyplývající určenost řídícího substantiva v případech jako the literature of the Middle Ages literatura středověku – medieval literature středověká literatura, the glass of BohemiaBohemian glass české sklo, the lakes of Finland jezera Finska – Finnish lakes finská jezera apod.
Může-li se řídící substantivum vztahovat k více než 1 předmětu příslušného druhu, je člen neurčitý, srov. the title-page of the book titulní strana knihy (kniha má jen jednu titulní stranu) – a page of the book (was torn) jedna strana knihy (byla roztržena). Determinuje-li v tomto případě určitý člen plurál, má funkci univerzálního kvantifikátoru (all všichni, viz 3.32.26): The pages of the book were not cut. (= All the pages...) (Všechny) stránky knihy nebyly rozřezány.
(c) Řídící substantivum je zpravidla jednoznačně určeno obsahovou větou přívlastkovou, neboť oba členy mají v tomto případě téhož referenta, kterého řídící člen označuje obecně a obsahová věta specifikuje (určenost kataforická), např. The idea that Hebrew was mankind's original language was widespread in medieval times. (Christophersen 41) Představa, že hebrejština byla původní jazyk lidstva, byla ve středověku velmi rozšířená. The fact that he has won several tournaments won't help him to pass his exams. Skutečnost, že vyhrál několik turnajů, mu nepomůže složit zkoušky. I remember the time when there were few cars on the roads. Pamatuji se na dobu, kdy bylo na silnicích málo aut. The problem how to reduce electricity consumption exercises many minds. Problém, jak snížit spotřebu elektřiny, zneklidňuje (zaměstnává) mysl mnoha lidí.
Podobně jako u antecedentu restriktivní věty vztažné může i zde být určenost řídícího substantiva ovlivněna tím, že jde o první zmínku a/nebo že má obsahová věta kvalifikující charakter. Pak má řídící substantivum člen neurčitý, srov. Her father died at a time when she was too young to fully feel his loss. Otec jí zemřel v době, kdy byla ještě příliš mladá, aby plně pocítila jeho ztrátu.
(d) Určenost substantiva může dále vyplývat z těsného přívlastku, např. the number seven (is my lucky number) číslo sedm (je moje šťastné číslo), the letter A písmeno A, the name Elizabeth jméno Alžběta, the poet Burns básník Burns, the river Thames řeka Temže, the novel Vanity Fair román Trh marnosti; podobně u typu s předložkovou formou the month of December měsíc prosincec, the City of London londýnské City, the State of Arizona stát Arizona apod.
Vedle těchto typů přístavku však existují jiné typy, u nichž je řídící substantivum bez členu, např. Queen Elizabeth královna Alžběta, Lake Michigan Michiganské jezero, Mount Everest. Open your books at page three. Otevřete knihy na straně 3 aj. (viz 13.61.1).
(e) Konečně určenost řídícího substantiva může vyplývat z přítomnosti modifikátoru, který svým lexikálním významem vyjadřuje jedinečnost nebo totožnost, např. Can you tell me the right time? Můžete mi říci správný (přesný) čas? This is the very thing. To je to pravé; the only exception jediná výjimka, the present author (v odborném psaném jazyce místo 1. os. sg.), the preceding/following words předcházející/následující slova , the opposite end opačný konec, in the right-hand upper corner v pravém horním rohu, the first person to swim across the Englishh Channel první člověk, který přeplaval kanál La Manche, the shortest way to school nejkratší cesta do školy, we have the same problems máme tytéž problémy aj.

Poznámka: Only ve spojení an only child (jedináček) nemá význam výlučnosti, nýbrž zařazení: dítě bez sourozenců.

Poznámka: Last a next se zpravidla řadí k superlativům a číslovkám řadovým, srov. on the next day příštího dne, in the last three years v posledních třech letech. Pouze v časových údajích jako next week (příští týden), last year (loni) apod. determinace schází.

Poznámka: Neurčitý člen u superlativu s most označuje elativ (velmi vysokou míru vlastnosti), srov. a most favourable impression velmi příznivý dojem (viz 6.83).

Poznámka: Ani číslovky řadové, ani superlativ nemusí vždy označovat jedinečnost. Potom má řídící substantivum člen neurčitý, srov. Let me have a third guess. Nechte mě hádat po třetí. There is not, for example, a largest whole number.(Haldane 159) Neexistuje např. největší číslo celé. V případech jako a first night premiéra, a first/second cousin bratranec (sestřenice) z prvního/druhého kolene tvoří řadová číslovka se substantivem kompozitum s poněkud posunutým významem.

Poznámka: Podobný význam jako kladně hodnotící superlativ má samotný určitý člen s plnou výslovností (která se většinou v písmě značí kurzivou), dodávající referentu řídícího substantiva rys optimální kvality (honorifikační funkce): Guinness is the beer. Guinness je to nejlepší (jediné, nejkvalitnější, nejchutněší, to pravé) pivo!

Deskriptivní, kvalifikující nebo zařazující modifikátory (adjektivní nebo substantivní) druh určenosti řídícího substantiva samy o sobě zpravidla neovlivňují, srov. We reached the top of the hill. Došli jsme na vrchol kopce. – We reached the bare top of the hill. Došli jsme na holý vrchol kopce. He saw a light ahead. Viděl vpředu červené světlo. (Viz též 3.32.32)
Deskriptivní modifikátor však může být rozlišujícím znakem v situaci, v níž je více předmětů téhož druhu, avšak s různými rysy, např. Do you need both these pencils?No, you can borrow the blue one. Potřebuješ ty tužky obě? – Ne, tu modrou si můžeš vypůjčit.