6.4 Vztah adjektiva ke slovesu

Sémanticky se adjektiva nejvíce podobají slovesům, a to především slovesům nedějovým (viz 8.72), srov. české stonat – být nemocen, anglické succeed – be successful mít úspěch. Nejde však jen o podobnost u této sémantické třídy. Samo základní dělení sloves na dějová a nedějová se uplatňuje i u adjektiv, i když v opačném poměru. Zatímco slovesa jsou většinou dějová, adjektiva jsou většinou nedějová, přesto však některá mají dějový charakter. Dějovost anglického adjektiva je výraznější než v češtině a projevuje se i gramaticky v užití průběhového tvaru u slovesa be, srov. I am being thorough jsem důkladný (počínám si [v této chvíli] důkladně) – I am thorough jsem důkladný (povahový rys). Podobně you are being ridiculous jsi směšný (= mluvíš/chováš se směšně), she is being heroic dělá hrdinku. Adjektiva vyskytující se s průběhovou konjugací jsou např. careful opatrný, clever chytrý, difficult působící obtíže (o osobě), foolish pošetilý, funny legrační, generous šlechetný, naughty ošklivý, zlobivý, neposlušný, silly, stupid hloupý, witty vtipný aj.
Slovesná povaha adjektiv se též projevuje v tom, že adjektivum mívá často doplnění (předložkovou vazbou, infinitivem, větou vedlejší), např. he is slow/quick at accounts počítání mu jde pomalu/rychle, she is fond of dancing ráda tančí, I am thankful to have escaped without an injury jsem vděčný (rád), že jsem vyvázl bez zranění (viz 13.39). Volba adjektivního doplnění je záležitost rekční (závisí na vazbě příslušného adjektiva).
Jindy existuje vedle predikace verbální více méně synonymní predikace verbonominální (spona + adjektivum), lišící se většinou jen stylisticky (jako prostředek formálního nebo knižního vyjadřování). V češtině bývá zpravidla vyjádření slovesné, srov. one is appreciative of kindness člověk oceňuje laskavost (one appreciates kindness), his looks were expressive of gratitude jeho výraz vyjadřoval vděčnost (his looks expressed gratitude), intemperate habits are injurious to health nestřídmé návyky jsou zdraví škodlivé/poškozují zdraví (... impair health). Podobně be boastful of vychloubat se, be cognizant of vědět, uvědomovat si, be conducive to vést (k čemu), be covetous of prahnout (po čem), be descriptive of popisovat, be desirous of přát si, be envious of závidět, be fearful of bát se, be forgetful of zapomínat, be hopeful of doufat, be ignorant of nebýt si vědom, nevědět, be illustrative of ilustrovat, be observant of pozorovat aj. Rozdíl mezi verbální a verbonominální predikací spočívá v tom, že zatímco verbální predikace slučuje gramatické kategorie slovesa a jeho lexikální složku v jednom slově (srov. např. to suggest), ve verbonominální predikaci jsou tyto složky disociovány tak, že gramatické kategorie slovesa vyjadřuje spona a jeho lexikální obsah adjektivum (srov. be suggestive of naznačovat).