PŘEDMLUVA

Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny je koncipována jako vysokoškolská příručka určená především  studujícím se studijním oborem angličtina. Poslouží též  učitelům angličtiny a autorům jazykových příruček, neboť obsahuje hojný příkladový materiál zpracovaný z hlediska češtiny. Vedle výuky je též zaměřena k potřebám praxe překladatelské a tlumočnické. Pro důsledné konfrontační zpracování příkladového materiálu může být užitečnou i zahraničním bohemistům, jejichž mateřským jazykem je angličtina. Dále poslouží všem, kdo potřebují nebo chtějí  poznat anglickou mluvnickou stavbu hlouběji a podrobněji.

Metodologicky mluvnice vychází z podnětů a výsledků domácí lingvistické tradice jak anglistické, tak bohemistické, aniž přitom opomíjí přínosy současné  lingvistiky v zahraničí. Literatura k jednotlivým kapitolám  se uvádí za příslušnými oddíly formou odkazů na celkový seznam literatury na konci knihy.

Četným oddílům mluvnice předcházelo monografické zpracování založené na rozsáhlé excerpci. K ostatním oddílům byla excerpce prováděna výběrově. Doklady, kterých bylo možno použít bez úprav, jsou uvedeny s citací pramene (viz Prameny dokladů za bibliografií). Také velká většina ostatních příkladů pochází z excerpce, avšak pramen se  neuvádí, neboť doklady bylo třeba nějak upravit (nejčastěji  zkrátit). V malé míře bylo použito konstruovaných příkladů, aby bylo možno demonstrovat významové a/nebo formální vztahy mezi jednotlivými jevy.

Cílem mluvnice bylo podat systémový a funkční popis současné angličtiny z hlediska češtiny. Přestože zahrnuté jevy ani jejich výklad nemohou být vyčerpávající, byla snaha  neopomenout nic podstatného. Do jaké míry se to podařilo,  posoudí uživatelé.

Za detailní posouzení celého rukopisu a četné cenné  podněty, které přispěly k odstranění napravitelných  nedostatků, patří srdečný dík oběma posuzovatelům, doc. dr.  J. Firbasovi, CSc., a prof. dr. R. Zimkovi, DrSc., a za  pomoc v jazykových otázkách Iris Lewitové a současnému  anglickému lektorovi Filozofické fakulty UK Rorymu  Allardiceovi, MA York.

Členové autorského kolektivu se na mluvnici podíleli  takto: Z. Strnadová vypracovala kapitolu 9 Předložky; D.  Knittlová, J. Peprník a J. Tárnyiková oddíl 13.5 Přívlastek.  Ostatní části napsala hlavní autorka L. Dušková.