3.32.26 Vztah určitého členu k univerzálním kvantifikátorům

Reference určitého členu je inkluzivní, tzn. že zahrnuje všechny referenty substantiva v příslušném souboru (situaci). Inkluzivnost v singuláru počitatelných substantiv vyjadřuje jedinečnost, neboť zahrnutí všech referentů se v tomto případě rovná zahrnutí referenta jediného, což je však důsledek významu singuláru, nikoliv určitého členu. Nejde ovšem o jedinečnost absolutní, nýbrž o jedinečnost v příslušném souboru (the Prime Minister předseda vlády [v příslušné zemi], the steering-wheel volant [v určitém autě], the city centre střed města [v určitém městě] apod., viz 3.32.21).
U nepočitatelných substantiv inkluzivnost určitého členu implikuje veškeré množství příslušné látky v dané situaci, např. větou I must ask you to remove the sand from my gateway (Musím vás požádat, abyste odstranil písek před mou brankou) mluvčí požaduje odstranění všeho písku. Podobně v plurálu určitý člen zahrnuje všechny referenty substantiva v příslušném souboru, např. věta Shut the windows. (Zavři okna) implikuje zavření všech otevřených oken (v příslušné místnosti, budově). Vyjadřovaný obsah je tedy stejný, jako když se užije univerzálního kvantifikátoru all všichni: Shut all (the) windows. Zavři všechna okna. Užitím univerzálního kvantifikátoru je význam totality vyjádřen explicitně a tedy důrazněji. Užití all + the před plurálem nebo nepočitatelným substantivem je tedy v důsledku jejich referenční příbuznosti většinou redundantní, což se projevuje v tom, že je člen často vypustitelný: Count the cards / Count all of the cards / Count all (the) cards. Spočítej karty/Spočítej všechny karty (viz 4.71.3).

Poznámka: Totalitní reference týkající se dvou prvků má v angličtině i v češtině speciální výraz both oba. Bring both dictionaries (Přines oba slovníky) znamená, že v příslušné situaci počet slovníků není větší než dva (viz 4.71.4).