4.15 Funkce it

Zájmeno it má jednak stejné funkce jako he a she, tj. odkazuje anaforicky nebo deikticky na neživotné entity nebo nižší živočichy, např. Paul offered Jane a cigarette, but she declined it. Pavel nabídl Janě cigaretu, ale odmítla ji (anaforické it); při zaslechnutí nějakého neobvyklého šramotu se můžeme zeptat Did you hear it? What was it? Slyšel jsi to? Co to bylo? (deiktické it).

Zájmeno it má jednak stejné funkce jako he a she, tj. odkazuje anaforicky nebo deikticky na neživotné entity nebo nižší živočichy, např. Paul offered Jane a cigarette, but she declined it. Pavel nabídl Janě cigaretu, ale odmítla ji (anaforické it); při zaslechnutí nějakého neobvyklého šramotu se můžeme zeptat Did you hear it? What was it? Slyšel jsi to? Co to bylo? (deiktické it).
Kromě toho má však it ještě další funkce, které ostatní zájmena 3. os. nemají. Ve větách odpovídajících českým jednočlenným větám slovesným typu prší, sněží, je tma, je teplo, je zima atd. (viz 12.31.11a) it zaplňuje místo podmětu jako formální prvek, který vyžaduje dvojčlenná struktura anglické věty. Srov. It's raining, it's snowing, it's dark, it's warm, it's cold atd.
Další specifická funkce zájmena it je předjímání větného nebo infinitivního, popř. i gerundiálního podmětu, který je extraponován do postverbální pozice, např. It's a pity we can't stay longer. Škoda, že se nemůžeme zdržet déle. (Viz 13.13.2)