16.23.32 Věty účinkové

Věty účinkové určují způsob nebo míru děje nebo vlastnosti označené některým členem věty řídící vyjádřením toho, jak se děj nebo vlastnost projevily či mohly projevit (tj. vyjádřením skutečného nebo možného výsledku). V angličtině se uvozují spojkou that po korelativu so (popř. such) ve větě hlavní, např. My experience is so limited that it would be hasty for me to theorize about it. Moje zkušenosti jsou tak omezené, že by bylo ukvapené, abych o nich teoretizoval. The engine made so much noise that we had to shout at each other. Motor dělal takový hluk, že jsme na sebe museli křičet. There's so much (such a lot) to do that I can hardly cope with it. Je tolik co dělat, že to stěží stačím.
Tato větná struktura odpovídá též českým účinkovým větám s : Udeřil ho (tak silně), až se svalil ze židle. He hit him so hard that he tumbled off the chair.
Na rozdíl od češtiny se anglické účinkové věty, mají-li stejný podmět jako věta řídící, mohou vyjádřit též infinitivem (viz 15.16.3), srov. Would you be so kind as to keep me posted? Byl byste tak laskav a průběžně mě informoval? The task is not so difficult as to be unfeasible. Úkol není tak obtížný, aby byl neproveditelný.
Následek vyplývající z obsahu řídící věty jako celku se vyjadřuje pomocí spojky so that takže, např. There's no electric light there so that we had to use candles. Není tam elektrické světlo, takže jsme museli svítit svíčkami. Hovorově se v obou jazycích that / že vynechává: I am sick at the sight of blood, so I couldn't follow my father's profession. Při pohledu na krev se mi dělá špatně, tak jsem se nemohl dát na otcovo povolání.
Vztah účinku k příčině (při kauzálním vztahu je příčina počátkem děje a účinek jeho výsledkem, viz 13.41.24) se projevuje možností převést účinkové souvětí na souvětí příčinné tak, že se z věty hlavní stane věta vedlejší příčinná a z vedlejší věty účinkové věta řídící: Since there is no electric light there, we had to use candles. Jelikož tam není elektrické světlo, museli jsme svítit svíčkami. We had to use candles because there is no electric light there. Museli jsme svítit svíčkami, protože tam není elektrické světlo.
České účinkové věty, v nichž účinek nemůže nastat pro přílišnou míru nějaké vlastnosti nebo děje ve větě řídící (která zpravidla obsahuje příliš) a v nichž účinek by teprve měl vyplynout z toho, co říká věta řídící (obsahující natolik, dosti), se v angličtině vyjadřují pouze infinitivními vazbami, např. She is too sensible to take risks when driving. Je příliš rozumná (na to), aby riskovala, když řídí. I am well enough to resume work. Jsem dost (natolik) zdráv, abych zase mohl pracovat. There isn't enough time to make the necessary arrangements. Není dost času, aby se zařídilo vše potřebné.
V těchto vazbách se odlišný podmět závislé predikace vyjadřuje předmětovým tvarem po předložce for: The car is too expensive for us to afford (it). To auto je příliš drahé, abychom si je mohli dovolit.
V záporných větách s too se navíc struktura anglické a české věty liší polaritou závislé části: He is not too young to marry. Není tak mladý, aby se nemohl oženit. (Srov. doslovnější české znění Na ženění není příliš mladý.)