8.85 Neurčité tvary slovesné

Neurčité tvary slovesné v angličtině zahrnují infinitiv, gerundium a participium. Od českého systému jmenných tvarů se anglický systém liší tím, že má navíc gerundium a že všechny jeho členy rozlišují tvary přítomné a minulé. Temporální systém neurčitých tvarů slovesných je však pouze relační, tj. jednotlivé tvary vyjadřují jen časové vztahy, a to buď současnost, popř. následnost, nebo předčasnost vzhledem k určitému tvaru, s nímž se vyskytují. Z formálního hlediska jde o systém dvojčlenný, neboť současnost a následnost se vyjadřuje týmž tvarem (přítomným), kdežto předčasnost se vyjadřuje zvláštním tvarem minulým.
Z ostatních slovesných kategorií se u anglických neurčitých tvarů uplatňuje pouze rod (v češtině rod a vid); osobu, číslo a modus jmenné tvary nerozlišují.

Poznámka: Pokud infinitiv vyjadřuje modální významy, je to důsledek jeho syntaktické funkce a lexikálně-sémantické struktury, do níž je začleněn (viz 15.17.4, 5).