13.52.43 Významy přívlastku s předložkou of

U ostatních řídídích substantiv (nikoliv deverbativních, o těch viz 13.52.42) se vyskytují následující významové typy předložkového přívlastku:
(a) přivlastňovací, posesivní, který je nejčastější a neomezuje se jen na vlastnictví, ale i na přináležitosti, např. the book of my son – kniha mého syna (= my son has a book – můj syn má knihu), the gravity of the earth – zemská přitažlivost (= the earth has gravity – země má přitažlivost). Čeština k významu přivlastňovacímu přiřazuje i původ, který angličtina vyděluje jako samostatný typ, protože u něj není možná jiná konstrukce než s předložkou OF, např. the wines of France – francouzská vína;
(b) vlastnosti, kvalifikační, který je opět výsledkem nominalizace vztahu vyjádřeného větně slovesem HAVE, např. a man of courage – odvážný muž (= the man has courage – muž má odvahu), a woman of great strength – žena velké síly aj. Jeho použití je omezeno. Základní určované substantivum je označením druhu, nikoliv jedince. Stejně jako v češtině není možné spojení *Petr plavých vlasů, angličtina nemůže užít *Mary of courage; přívlastek označuje vlastnost stálou, není možné spojení *chlapec umazaného obličeje ani *a boy of dirty face;
(c) kvantitativní včetně partitivního či celkového, které není možno nahradit přivlastňovacím pádem: a slice of bread – krajíc chleba, a quarter of an hour – čtvrt hodiny, a lof of money – spousta peněz;
(d) popisný, druhový: the degree of doctor – doktorská hodnost (= a doctoral degree, a doctorate);
(e) látkový, který může mít jen konstrukci s předložkou OF, např a ring of gold – česky adjektivně zlatý prsten apod.