12.41.4 Zvolací typ what + substantivum, how + adjektivum

Substantiva a adjektiva tvoří zvláštní zvolací typ neslovesné věty ve spojení s what a how. V češtině je paralelní vazba knižní, v běžně mluveném jazyce tomuto typu odpovídá buď dvojčlenná věta slovesná, nebo výrazy s takový, např. What a nuisance! Taková otrava! To je otrava! What a pity! To je škoda! Taková škoda! What a lovely surprise! To je milé překvapení. What a good idea! To je dobrý nápad! What a horrible thing to say! To je hrozné říkat takové věci! How dreadful! To je děsné! How clever of him! To bylo (od něho) chytré. How rude of him to keep you waiting! To je ale nezdvořák, že vás nechává čekat. How like him to forget to post the letter! To je mu podobné, že zapomněl dopis odeslat.
V příkladech, v nichž je substantivum nebo adjektivum rozvinuto infinitivem, jde vlastně o neslovesné věty dvojčlenné, neboť infinitiv vyjadřuje podmětovou složku, srov. to keep you waiting is / was rude of him (it is / was rude of him to keep you waiting).