15.13.21

Infinitivní předmětová vazba, jejíž konatel není členem nadřazené věty, např. I would hate you to regret it. Byl bych velice nerad, kdybyste toho litoval. The wind caused the fire to spread to the adjacent buildings. Vítr způsobil, že se oheň rozšířil na sousední budovy. Would you like me to accompany you? Chtěl byste, abych vás doprovázel? We can't expect miracles to happen. Nemůžeme čekat, že se stanou (budou dít) zázraky. They require us to attend all lectures. Vyžadují, abychom chodili na všechny přednášky.
Skutečnost, že člen mezi nadřazeným slovesem a infinitivem není předmět nadřazeného slovesa, nýbrž jen konatel infinitivního děje, se projevuje tím, že nadřazené sloveso nepřipouští jako předmět sémantickou třídu substantiva, které stojí před infinitivem, srov. What caused you to change your mind? Co způsobilo, že (Proč) jste si to rozmyslil? Ale nikoliv *What caused you? *Co vás způsobilo? Jindy je sice životný předmět přípustný, avšak v jiném slovesném významu, srov. I didn't mean you to learn about it. Neměl jsem v úmyslu (nechtěl jsem), abyste se o tom dozvěděl. – I didn't mean you. Nemínil jsem vás.
V případech, kdy člen před infinitivem může být předmětem nadřazeného slovesa beze změny slovesného významu, svědčí o jeho výlučné příslušnosti k infinitivu pasivizace a alternativní způsoby vyjádření. Aktivní a pasivní formy věty I hate John to trouble you (nemám rád, když vás Jan obtěžuje) – I hate you to be troubled by John (nemám rád, když jste obtěžován Janem) mají stejný význam (vyjadřují stejný obsah). U sloves jako hate, like, love apod. hrají navíc úlohu sémantické vztahy. Sémantický vztah slovesa hate k samostatnému substantivnímu předmětu, např. ve větě I hate you (nenávidím vás), není totožný se sémantickým vztahem k témuž substantivu, jež je složkou infinitivní předmětové vazby I hate you to be troubled (nemám rád, když jste obtěžován). Sémantika slovesa hate se v tomto případě týká obsahu infinitivní vazby jako celku, nikoliv samotného členu you.
Výlučná příslušnost členu před infinitivem k infinitivní vazbě se projevuje v alternativních způsobech vyjádření: substantivním, gerundiálním a větném. Srov. He wants your help. Chce tvou pomoc. They require our attendance at all lectures. Vyžadují naší přítomnost na všech přednáškách. I hate your being troubled. Nemám rád, když jste obtěžován. You can't expect that miracles will happen. Nemůžete čekat, že se budou dít zázraky.
Konečně se po těchto slovesech vyskytuje před infinitivem i existenciální there, které se vyskytuje pouze ve funkci podmětu, např. I mean there to be no argument about this. Nepřipustím, aby o tom byly nějaké spory.
Vedle uvedených sloves patří k této skupině bear snášet (po cannot, couldn't), desire přát si, find zjistit, shledat, get přimět, prefer dávat přednost, mít raději, wish přát si aj. Většina těchto sloves se též pojí s prostým infinitivem, tj. patří rovněž k typu 15.13.1: can't bear, desire, dislike, expect, hate, intend, like, love, mean, prefer, want, wish.