15.12.4

S přesunutím podmětu infinitivu do nadřazené věty (na místo it) se setkáváme v pasivu četných sloves, např. believe věřit, domnívat se, know vědět, think myslet, uvažovat, expect očekávat, find zjistit, show ukázat, suppose, assume předpokládat, report ohlásit, oznámit, announce oznámit, claim tvrdit, činit si nárok, say, rumour, allege říkat aj. V češtině těmto vazbám odpovídají souvětí s obsahovou větou vedlejší, která je též v angličtině alternativním způsobem vyjádření. Srovnej The original manuscript is believed to have been destroyed. – It is believed that the original manuscript has been destroyed. Má se za to, že byl původní rukopis zničen. These differences are known to be determined genetically. (Smith 143) Je známo, že jsou tyto rozdíly určeny geneticky. The course is expected to remedy faulty pronunciation. Očekává se, že kurz napraví chybnou výslovnost. The well was supposed to be 365 feet deep. (Raverat 143) Studna prý byla 365 stop hluboká. He was reported to have been killed in a motor accident. Bylo oznámeno, že zahynul při dopravní nehodě. He is said / rumoured / alleged to have many followers. Říká se / prý / údajně má mnoho stoupenců. No live language can be said to have undergone cessation of development. O žádném živém jazyku nelze říci, že se přestal vyvíjet.

Poznámka: Možnost tvořit tuto infinitivní vazbu je součástí slovesné rekce. Tak sloveso propose navrhnout, hope doufat aj. tvoří jen obsahové souvětí, nikoliv vazbu s povýšeným podmětem: It is hoped that the losses will be recovered. Nikoliv * The losses are hoped to be recovered. Doufá se, že ztráty budou nahrazeny. U slovesa fear (bát se) však tato infinitivní vazba proniká: All passengers are feared to have been killed. Jsou obavy, že všichni cestující zahynuli.

Infinitivní vazby po pasivu sloves skupiny believe, know, think atd. mají obdobnou strukturu jako infinitivní vazby typu he is sure / likely to win. Při alternativním vyjádření větou vedlejší jde o extrapozici s anticipačním it, srov. It is expected that the course will remedy faulty pronunciation. Očekává se, že kurz napraví špatnou výslovnost. (That the course will remedy faulty pronunciation is expected by everyone concerned. Že kurz napraví špatnou výslovnost, očekávají všichni zúčastnění.)
Na rozdíl od sloves typu expect, show, suppose, assume, report aj. (viz 15.13.21) a sloves typu know, believe, think (viz 15.13.22), která běžně tvoří infinitivní vazbu i v aktivu, srov. they reported him to have been killed in a motor accident oznámili, že zahynul při dopravní nedhodě, I know him to be honest vím, že je poctivý, say tvoří infinitivní vazbu jen v pasivu: He is said to have many followers. V aktivu je možná pouze věta vedlejší: They say that he has many followers. Nikoliv *They say him to have many followers.
Rumour a allege sice mohou tvořit odpovídající vazbu aktivní, avšak většinou se vyskytují v pasivu: He is rumoured / alleged to have embezzled some money. Údajně / prý zpronevěřil nějaké peníze.

Poznámka: Sloveso say se může v aktivu pojit se samotným infinitivem, vyjadřuje-li příkaz, jehož konatel nemusí být specifikován, např. He said to throw it away. Řekl, že se to má zahodit (aby se to zahodilo).