12.41.1 Typy substantivní se substantivem v obecném pádě

(a) Typ oznamovací pojmenovávací: hlášení železničních stanic, autobusových zastávek apod., např. Victoria Station Nádraží Victoria, Oxford Street Oxfordská třída aj.
(b) Typ oznamovací konstatační nebo zvolací: Snow! Sníh! (Look,) the sea! (Podívej se,) moře! Goal! Gól! Nasty weather. Ošklivé počasí. Lovely day. To je dnes krásně. Charming girl! Roztomilá dívka! apod. V češtině tomuto typu někdy odpovídá věta slovesná, viz výše, též Fire! Hoří! apod.

Poznámka: Na rozdíl od odpovídajících vět dvojčlenných sponových predikativní substantivum nemá v tomto typu člen neurčitý, srov.: She is a charming girl. It's a lovely day.

(c) Typ kvalifikující: Nonsense! Nesmysl! An excellent idea! Výborný nápad! Hard luck! Smůla! No wonder! Není divu apod. Od předcházejícího typu se tyto případy liší tím, že jsou replikou na verbální podnět, nikoliv pouhou reakcí na podnět situační. Hranice mezi oběma typy je ovšem plynulá.
K replikovému typu na podnět situační nebo verbální patří Thanks Děkuji, Thanks very much, Many thanks, Thanks awfully / a lot Mnohokrát děkuji.
(d) Typ žádací: Silence! Ticho! Help! Pomoc! Just a second! Okamžik! Lights! Světlo! Rozsvítit! A table for three, waiter Stůl pro tři soby, Next patient, please! Další pacient! Porter! Nosič! Attention! Pozor! Two cheap day-returns to London, please. Dvě zlevněné zpáteční denní jízdenky do Londýna, prosím. A platform ticket, please. Jednu peronku, prosím apod.
(e) Typ přací zahrnuje ustálené výrazy společenského styku jako pozdravy Good morning (afternoon, evening) Dobré jitro (odpoledne, dobrý večer), přání Merry Christmas! Veselé Vánoce! Happy New Year! Šťastný Nový rok! Happy birthday!
Many happy returns (of your birthday)! Všechno nejlepší k narozeninám. Pleasant journey! Good luck! Šťastnou cestu! Your health! (formální), Cheers! (přátelské) Na zdraví! Ladies first! Dámy napřed! apod. Srovnej též přání negativního charakteru Shame on you! Hanba vám! (Mercutiovo A plague o' both your houses! Mor na ty vaše rody!) apod.
(f) Typ vokativní kontaktový: Nurse! Sestro! Granny! Babičko! Darling! Miláčku! apod. Vokativ kvalifikující: You rogue! Ty darebo! Swindler! Podvodníku! You beast! Ty ošklivý! apod.
(g) Typ s koordinací (vyjadřující pohrdavý postoj mluvčího): You and your statistics! Ty a ta tvoje statistika!
(h) Proti českému genitivnímu typu bývá typ zvolací s what (viz 12.41.4), např. Toho hluku! What awful din! (noise!), Té vody! What a lot of water! apod.
(i) Specificky anglický typ bez obdoby v češtině je The idea of..., např. The idea of a man of his age marrying again! Člověk v jeho věku a ještě se ženit!
Všechny popsané typy kromě (a) jsou příznačné pro jazyk dialogický.