16.23.42 Věty účelové

Vedlejší věty účelové vyjadřují příčinu ležící v budoucnosti. Na rozdíl od ostatních souvětí založených na kauzálním vztahu se sémantická struktura účelového souvětí vyznačuje dvěma dalšími rysy: řídící věta vyjadřuje záměrnou činnost, přičemž obsah věty vedlejší vyjadřuje cíl (nebo jeden z cílů) této činnosti.
Tato sémantická specifičnost účelového souvětí se projevuje vůči ostatním souvětím příčinné povahy, v nichž jsou tyto rysy pouze fakultativní, tak, že pokud nejsou tyto rysy přítomny, souvětí příčinné, podmínkové atd. na účelové převést nelze, srov. If / Since the weather is good I spend a lot of time in the open air. Je-li / Protože je příznivé počasí, trávím hodně času venku. (Bez možnosti převést na účelové souvětí.) – If / As you want to keep fit, you should take more exercise. Chcete-li se / Protože se chcete udržet v kondici, měl byste mít více pohybu (více sportovat). You should take more exercise so as to keep fit. Měl byste mít více pohybu, abyste se udržel v kondici.
Účelové věty se nejčastěji vyjadřují účelovým infinitivem (viz 15.16.1). Pokud se vyjadřují vedlejší větou, jsou uvozeny spojkami in order that (knižní), so that, řidčeji that aby. Jelikož vyjadřují vždy děj, který se má vzhledem k ději řídící věty teprve uskutečnit, obsahují modální sloveso (ekvivalentní konjunktivu, který se dosud vyskytuje v americké angličtině), nejčastěji may / might, should, could, would (užívání přítomných a minulých tvarů modálních sloves se řídí stejnými pravidly jako užívání časů v obsahových větách, viz 16.21.7), např. In order that the child may think logically, he must first be able to separate the world of things into classes. (Mackay 148) Aby dítě myslelo logicky, musí být nejdříve schopno rozdělit svět věcí na třídy. He had drawn the blinds (so) that the light should not break his rest. Stáhl rolety, aby světlo nerušilo jeho odpočinek.
Užíváním modálního slovesa, popř. kondicionálu se účelová věta liší od vět účinkových uvozených spojkou so that (takže), po nichž následuje indikativ, srov. He walked slowly so that we easily overtook him. Šel pomalu, takže jsme ho snadno dohonili. – He walked slowly so that we might / could overtake him. Šel pomalu, abychom ho mohli dohonit.

Poznámka: V důsledku dvojí funkce could (indikativ préterita a kondicionál prézentu, viz 8.44.12) může být so that + could dvojznačné, srov. He spoke through a microphone so that everyone could hear him. Mluvil přes mikrofon, (1) aby ho každý slyšel; (2) takže ho každý mohl slyšet.

V záporných účelových větách vedlejších se vyskytují spojky lest aby ne, in case pro případ, že. Po lest nejčastěji následuje should (v americké angličtině konjunktiv). Na rozdíl od hovorového in caselest knižní ráz. Např. He stood quite still, holding his breath, lest any sound should betray him. Stál zcela tiše, zadržuje dech, aby ho žádný zvuk neprozradil. None of the spectators would leave lest he lose his place. Nikdo z diváků nechtěl opustit své místo, aby o ně nepřišel. I am not going to tell you any more in case I'm wrong. Víc vám neřeknu pro případ, že se mýlím.
Ani lest, ani in case nevyjadřuje čistý účel. Lest je synonymní s for fear that ze strachu, že, srov. She pretended to be in a hurry for fear he might offer / lest he might offer to accompany her. Předstírala, že spěchá (z obavy), aby jí nenabídl doprovod. Jeho výskyt po slovesech s významem fear bát se (be afraid, anxious, dreads aj.) lze tedy považovat za projev sémantické kongruence. Souvětí s těmito slovesy se liší od ostatních účelových souvětí tím, že řídící věta nemusí vyjadřovat záměrnou činnost.
In case uvozuje též větu podmínkovou (viz 16.23.43), např. I'll teach you that in case you need it (= I'll teach you that in the event of your needing it). Naučím tě to v případě, že to budeš potřebovat (realizace děje ve větě řídící je závislá na splnění podmínky vyjádřené větou vedlejší). Význam potenciálního účelu je častý zejména v britské angličtině (= I'll teach you that because you may need it): Naučím tě to pro případ, že to budeš / že bys to mohl potřebovat (děj věty hlavní se realizuje kvůli možné budoucí okolnosti). Podobně Outside, he stopped for a moment to make sure the windows of his study were closed in case it should rain over the weekend. Venku se na okamžik zastavil, aby se ujistil, že jsou okna jeho pracovny zavřena, pro případ, že by přes víkend pršelo.

Poznámka: V nepravých větách účelových nejde o vztah činnosti a jejího cíle, nýbrž o vztah následnosti dějů (odtud jejich název „nepravé“). V angličtině se vyjadřují pouze infinitivem (viz 15.16.1).