12.5 Neslovesná věta dvojčlenná

Dvojčlenná neslovesná věta obsahuje jak podmětovou, tak přísudkovou část, přičemž přísudková část není vyjádřena určitým slovesem, nýbrž jmenně. V obou jazycích je tento větný typ řídký. U jednotlivých podtypů jsou některé rozdíly.
V mluveném jazyce se vyskytují tyto typy:
(a) Nasty business, this. Tohle je ošklivá záležitost. Predikativní substantivum stojí v čele věty a za ním následuje podmět, jímž je v tomto větném typu nejčastěji ukazovací zájmeno nebo vlastní jméno, popř. označení ekvivalentní vlastnímu jménu. Na rovině aktuálního členění jde o sled réma – téma. Anglickým větám tohoto typu v češtině většinou odpovídá sponová věta s pořadím téma – réma, srov. An extraordinary thing, that. To je ale divná věc. A most reliable secretary, Charles. Karle je velmi spolehlivý tajemník. Řidčeji je predikativní část vyjádřena adjektivem, např. Not bad, that book of hers. Ta její knížka není špatná.
Obdobnou strukturu mají zvolání typu More fool me! Tím větší jsem hlupák.
Predikace vyjádřená juxtapozicí dvou obecných substantiv, např. Result, complete failure. (Výsledek úplné fiasko), se vyskytuje zřídka.
(b) V dialogu se vyskytuje replika opakující obsah věty, na níž je reakcí, formou dvojčlenné neslovesné věty s expresivním zabarvením (údivu, pochybnosti apod.). Podle toho, zda převládá odstín údivu nebo pochybnosti, má intonaci zvolací nebo tázací. Obsahuje-li stimulová věta predikaci sponovou, je replika tvořena juxtapozicí predikativního substantiva, např. I hear you are a sportsman. – I / me a sportsman! Jste prý sportovec. – Já a sportovec! (Já že jsem sportovec?)

Poznámka: Tvar podmětového osobního zájmena se řídí stejnými pravidly jako v jiných případech, kdy nenásleduje určitý tvar slovesný, viz 4.11, 12.

Obsahuje-li stimulová věta predikaci verbální, má přísudková část repliky formu holého infinitivu, např. Joan says she's going to economize. – Joan economize? Jana říká, že bude šetřit. – Jana šetřit? (Jana že by šetřila?)
(c) Dvoučlennou strukturu mívají často nápisy, novinové titulky, reklamy, inzeráty apod., např. Admission Free Vstup volný, Business As Usual Obchod nepřerušen, Road Under Repair Silnice v opravě, Road Works Ahead Práce na silnici, Buses Back to Normal Autobusy opět normálně, Benefits in Dispute Spory o přídavky, Population Down for the Third Year. Již třetí rok pokles populace. Harrow House Open Throughout the Year. – Study – Sports – Training – Leisure – Courses. Harrow House otevřen po celý rok. – Studium – sport – tréning – zábava – kurzy.
(d) Dvojčlenná neslovesná věta se vyskytuje jako stylistický prostředek v literatuře, např. (Here we were, a collection of twilit people...) Myself, sad and lonely, the woman beside me also a bitter and disillusioned creature. Dr. Franklin, eager, ambitious, curbed and thwarted, his wife a prey to ill health. Quiet little Norton limping about looking at birds. Even Poirot, the once brilliant Poirot, now a broken crippled old man. (A. Christie, Curtain, s. 82).
(e) Formu dvojčlenné neslovesné věty mívají ustálená rčení, např. Like father, like son. Jaký otec, takový syn. Tento typ je zastoupen v obou jazycích, avšak jednotlivé případy si neodpovídají, srov. First come, first served. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. No pains, no gains (No pains without gains). Bez práce nejsou koláče. No risk, no win. Bez rizika není úspěchu. Easy come, easy go. Lehce nabyl, lehce pozbyl. So far, so good. Až potud je všechno v pořádku. Less haste, more speed. Spěchej pomalu. (The) least said, (the) soonest mended. Čím méně řečí, tím dříve se to spraví. Once a traitor, always a traitor. Kdo jednou zradí, vždycky zradí. The sooner, the better. Čím dříve, tím lépe. Schéma the... the lze naplňovat různým obsahem. Jde o hraniční případ s elipsou, neboť je možné i vyjádření se sponou, srov. The larger (is) the corpus, the greater (is) its value. Čím větší (je) korpus, tím větší (je) jeho hodnota.

Literatura: Bloomfield 1933: 176–177, Bowman 1966, Gunter 1963, Leech 1963, 1966, Mathesius 1911b, Mrázek 1962, Peprník 1950, Shopen 1973, Straumann 1935.