9.31.12 Lokalizace v prostoru, v němž se nachází i prostorový orientátor.

(a) Prostorový oreintátor je chápán jako celek složený z jednotlivců.
among = mezi (kde): The children played among fowls. Děti si hrály mezi drůbeží. – (odkud): A figure emerged from among the trees. Mezi stromy se vynořila psotava. – (kudy): Peggy moved among the crowd. Peggy procházela davem. – (kam): „Moth-balls“ are put among clothes. „Kuličky proti molům“ se vkládají mezi šaty.

Poznámka: Zvuková a pravopisná varianta amongst se významem shoduje s among. Zdá se, že použití té či oné varianty souvisí s eufonií a rytmem věty. Amongst je rovněž častější v britské než v americké angličtině.

(b) Prostorový orientátor je chápán jako složený z jedné či více dvojic.
between = mezi (kde): a wide road between rows of houses široká silnice mezi řadami domů. – (odkud): A cigarette slipped from between his lips. Cigreta mu vyklouzla ze rtů. – (kudy): The ship travelled between Southampton and New York. Loď jezdila mezi Southamptonem a New Yorkem. – (kam): The bottle fell between them and broke. Láhev spadla mezi ně a rozbila se.

Poznámka: V případech, kdy doplnění předložky between je koreferenční s podmětem, odpovídají anglickým předložkovým spojením v češtině adverbia typu dohromady, společně, navzájem. Např. Between them, they soon finished the work. Společně tu práci brzy dokončili.

(c) Prostorový orietátor je chápán jako prostředí obklopující lokalizovaný předmět.
amid(st) = mezi, uprostřed: I found the letter amidst a heap of souvenirs. Našel jsem ten dopis mezi hromadou suvenýrů.

Poznámka: Obou variant amid a amidst se užívá bez rozdílu významu, přičemž amidst je častější v britské a amid v americké angličtině. Celkem však se tato předložka vyskytuje dost vzácně a v současně angličtině je zpravidla nahrazována among a in.