15.11.6

Infinitiv v těchto vazbách vyjadřuje jednak děj abstraktně pojatý, který se nemusí realizovat, a to jak neaktuální, např. It is fashionable for girls to wear trousers. (Je moderní, aby dívky nosily kalhoty), tak děj aktuální, např. It is important for you to take part. Je důležité, abyste se zúčastnil (srov. čes. aby); jednak děj konkrétně pojatý, realizovaný aktuálně, např. It was unfortunate for us to be late. Byla smůla, že jsme se opozdili (srov. české že), nebo neaktuálně, např. It is common / usual for parents to indulge their children. Je obvyklé, že / když jsou rodiče shovívaví k svým dětem (v češtině je možno užít když). Charakter infinitivního děje (reálnost / nereálnost, aktuálnost / neaktuálnost) vyplývá ze sémantické struktury věty, její modality, jakož i vztahů časových. Srovnej nereálnost infinitivního děje po kondicionálu it would be interesting to see it (bylo by zajímavé to vidět) s jeho faktivností po indikativu préterita it was interesting to see it (bylo zajímavé to vidět) a s různou možností interpretace (aktuální / neaktuální, realizovaný / nerealizovaný) po přítomném čase it is interesting to see it je zajímavé to vidět. Srovnej též futurální odkaz infinitivu po tázacích slovech (15.11.5), a z toho vyplývající nejistotu, pokud jde o realizaci děje jím vyjádřeného.
Tyto významové rozdíly se projevují, existuje-li alternativní vyjádření větou vedlejší. Reálný děj vyjadřuje věta s that s indikativem (srovnej české že), např. It was nice of you that you remembered my birthday. Bylo od vás hezké, že jste si vzpomněl na moje narozeniny. (The fact) that he offered help means nothing. To, že nabídl pomoc, nic neznamená. It was unfortunate that we were late. Byla smůla, že jsme se opozdili.
Vyjadřuje-li infinitiv děj pojatý nereálně, obsahuje odpovídající věta s that pomocné sloveso should; v češtině je aby, srov. It is important that you should take part. Je důležité, abyste se zúčastnil. Po některých adjektivech (strange, odd aj., viz 8.44.43) se should vyskytuje i ve větách vyjadřujících reálný děj, jemuž dodává odstínu tentativnosti, např. It is strange that he should never have mentioned it. Je divné, že se o tom nikdy nezmínil.
15.12 Infinitiv jako součást přísudku
Infinitiv může být součástí přísudku po sponových slovesech. Plní tu podobnou funkci jako adjektivum nebo přísudková věta.