9.31.8 Lokalizace ve vztahu k poloze prostorového orientátoru na horizontální ose.

in front of = před (kde): He saw a faint light in front of him. Uviděl před sebou slabé světlo. – (kam): Mary stepped in front of Grace. Mary se postavila před Grace.
before = před (kde): She stood before him. Stála před ním. – (kudy): He drove the cattle before him. Hnal před sebou dobytek. – (kam): when the case comes before the committee až se ten případ dostane před výbor.
ahead of = před (kde): The car stopped just ahead of Jim. Auto zastavilo těsně před Jimem. – (kam): Let's get ahead of that car. Předjeďme to auto.

Poznámka: Before má nejobecnější význam, lze je použít pro prostor, čas i pořadí. V prostorových kontextech se dává přednost in front of před before. Ahead of se zpravidla vztahuje k pořadí.

behind = za (kde): The moon was hidden behind the clouds. Měsíc byl skryt za mraky. – (odkud): His voice came from just behind her head. Jeho hlas se ozval těsně za její hlavou. – (kudy): Walk close behind me. Pojď těsně za mnou. – (kam): He went behind the curtain. Zašel za závěs.
at the back of = za (kde): The garden is at the back of the house. Zahrada je za domem. – v zadní části (kde): The library is situated at the back of the building. Knihovna je umístěna v zadní části budovy.

Poznámka: At the back of ve významu za je důraznější než behind. V americké angličtině se užívá i varianta in back of a back of.