2.1 Slovní druhy rozlišené afixy

V češtině je slovnědruhová příslušnost slov, a to i mimo větný kontext, určena zpravidla zcela jednoznačně morfematickou strukturou slova, především jeho zakončením, srov. práce substantivum, pracovat sloveso, pracovní adjektivum, pracovně adverbium. V angličtině rovněž existují četná slova, která mají výrazné slovnědruhové zakončení, např. ufixy: -ance, -ence, -ation, -ition, -sion, -dom, -ee, -ess, -ette, -ism, -ist, -ity, -ness, -tude aj. jsou sufixy substantivní (consequence důsledek, explanation vysvětlení, nutrition výživa, collision srážka, boredom unuděnost, nuda, addressee adresát, actress herečka, usherette uvaděčka, tourism turistika, equality rovnost, shyness plachost, attitude postoj); -ise/ize, -/(i)fy aj. jsou sufixy slovesné (recognize poznat, magnify zvětšit); -able, ible, ic(al), -ish, -less aj. jsou sufixy adjektivní (unaccountable nevysvětlitelný, intelligible srozumitelný, cryptic tajemný, alphabetical abecední, childish dětinský, useless zbytečný); -wards je sufix výlučně adverbiální (forwards vpřed, kupředu).
I sufixy, které se vyskytují u dvou slovních druhů, mohou spolu se základem, k němž jsou připojeny, sloužit k vyznačení určitého slovního druhu. Tak sufix -al, který se vyskytuje u adjektiv a substantiv, srov. abysmal propastný – survival přežití, signalizuje substantivum, jde-li o odvozeninu deverbativní (je-li připojen ke slovesu), srov. refuse odmítnout – refusal odmítnutí, deny popřít – denial popření, approve schválit – approval schválení. Podobně -er, -ment připojené k slovesnému základu signalizují substantivum, např. receive přijmout – receiver příjemce, přijímač, compose skládat – composer skladatel, agree souhlasit – agreement souhlas, shoda, punish trestat – punishment trest, potrestání; -ish a -en u substantivního základu signalizují adjektivum, např. fool pošetilec – foolish pošetilý, wood dřevo – wooden dřevěný, wool vlna – woollen vlněný apod., avšak -en u adjektivního základu signalizuje sloveso, např. sad smutný – sadden zesmutnět, moist vlhký – moisten navlhčit. Jsou však i slovesa se sufixem -en odvozená od substantivních základů, např. lengthen prodloužit (se), srov. length délka, strenghten zesílit, srov. strength síla.
Některé sufixy jsou z hlediska signalizace slovních druhů víceznačné, např. slova zakončená -ant a -ing od slovesných základů mohou bý jak substantiva, tak adjektiva, srov. inhabit obývat – inhabitant obyvatel, flip švihnout – flippant lehkomyslný, frivolní; draw kreslit – drawing kresba, tire unavit – tiring únavný.