8.2 Flektivní tvary nepravidelné

Jiné prostředky slovesné flexe se uplatňují pouze v tvoření préteria a minulého příčestí, a to jen u omezeného, poměrně malého počtu sloves, která tvoří uzavřenou třídu, tj. nově vzniklá slovesa se k jejím jednotlivým typům nepřiřazují.
Neproduktivní prostředky tvoření préterita a minulého příčestí zahrnují sufix [t] (s jinou než pravidelnou distribucí), vokalickou a/nebo konsonantickou změnu v slovesném základu a sufix [n] u minulého příčestí. Kombinací těchto prostředků lze nepravidelná slovesa roztřídit do několika typů (s četnými podtypy):
(a) Tvoření préteria a minulého příčestí sufixem [t]
(i) Typ burn, burnt, burnt. Některá slovesa zakončená na -l nebo -n mají místo pravidelné znělé varianty [d] neznělé [t] psané -t. Vedle toho existuje i pravidelný tvar [d] s pravidelným pravopisem -ed. Préteritum a minulé příčestí mají stejný tvar: burn [bɜːn] hořet, pálit, burnt/burned, dwell [dwel] bydlet, prodlévat, dwelt/dwelled, learn [lɜːn] učit se, learnt/learned, smell [smel] cítit, čichat, smelt/smelled, spell [spel] hláskovat, spelt/spelled, spill [spɪl] rozlít, spilt/spilled spoil [spɔɪl] zkazit, spoilt/spoiled.

Poznámka: Forma s -t je běžnější v britské angličtině, s -ed v americké angličtině. Kromě toho je tendence spojovat formu s -t spíše s minulým příčestím, kdežto formu s -ed s préteritem. V préteritu nadto dochází k jisté difereciaci v tom směru, že tvary na -ed implikují trvání, zatímco tvary na -t označují děj krátkodobý, srov. The fire burned for four days. Oheň hořel čtyři dny. – She burnt her finger. Spálila si prst. V americké angličtině se participium na -ed asociuje spíše s doslovným významem, tvar na -t s přeneseným.

Poznámka: Tvar na -ed u některých sloves odpovídá též mluvené formě [t], např. learned [lɜːnt],[lɜːnd], spelled [spelt],[speld], spoiled [spɔɪlt],[ spɔɪld].

(ii) Typ build, built, built. Koncové -d slovesného základu alternuje s -t v préteritu a minulém příčestí; tvar préterita a minulého příčestí je stejný: bend [bend] ohnout, sklonit, bent [bent], build [bɪld] stavět, built [bɪlt], lend [lend] půjčit, lent [lent], send [send] poslat, sent [sent], spend [spend] strávit, spent [spent] (též řídké rend [rend] roztrhnout, rent [rent]); gild [gɪld] pozlatit a gird [ɡɜːd] opásat mají většinou pravidelné tvary: gilded [gɪldɪd], gilt [gɪlt], girted [ɡɜːtɪd], girt [ɡɜːt].
(b) Tvoření préterita a minulého příčestí sufixem [t] nebo [d] s průvodní změnou v kmeni. Distribuce sufixu je zčásti pravidelná, tj. podle znělosti či neznělosti předcházející hlásky, zčásti nepravidelná. Změna v kmeni postihuje buď jen vokál, nebo vokál a konsonant, nebo jen konsonant. Préteritum a minulé příčestí mají stejný tvar.
(i) Typ sleep, slept, slept. Préteritum a minulé příčestí mají sufix -t s průvodní alternací kmenové samohlásky [iː]/[e]. Sufix má formu -t i po [l] a [n], a končí-li slovesný základ na znělou spirantu [z], [v], způsobuje ztrátu znělosti, tj. změnu v [s], [f]. Bereave [bɪˈriːv] oloupit, bereft [bɪˈreft] (též bereaved [bɪˈriːvd]), cleave [kliːv] rozštěpit, cleft [kleft] (též clove [kləʊv], cloven [kləʊvn], viz (f) (ii), creep [kriːp] lézt, plazit se, crept [krept], deal [diːl] jednat, obchodovat dealt [delt], dream [driːm] snít, dreamt [dremt] (též dreamed [dremt], [driːmd]), feel [fiːl] cítit, felt [felt], flee [fliː] uprchnout, fled [fled], keep [kiːp] držet, kept [kept], kneel [niːl] klečet, knelt [nelt] (též kneeled [ niːld]), lean [liːn] opírat se, leant [lent] (též leaned [liːnd], [lent]), leap [liːp] skočit, leapt [lept] (též leaped [lept], [liːpt]), leave [liːv] odejít, odjet, opustit, left [left], mean [miːn] mínit, meant [ment], znamenat sleep [sliːp] spát, slept [slept], sweep [swiːp] zametat, swept [swept] weep [wiːp] plakat, wept [ wept].
K tomuto podtypu lze též řadit lose [luːz] ztratit, lost [lɒst] s alternací znělosti a [uː]/[ɒ].
(ii) Typ teach, taught, taught. Sufix má formu -t, kmenová samohláska je v préteritu a minulém příčestí nahrazena dlouhým [ɔː], přičemž koncový konsonant prézentního kmene zaniká: beseech [bɪˈsiːtʃ] zapřísahat, besought [bɪˈsɔːt], bring [brɪŋ] přinést, brought [brɔːt], catch [kætʃ] chytat, caught [kɔːt], seek [siːk] hledat, snažit se, sought [sɔːt], teach [tiːtʃ] učit, taught [tɔːt], think [θɪŋk] myslit, thought [θɔːt]. Patří sem též řídké nepravidelné tvary slovesa work [wɜːk] pracovat, wrought [rɔːt] vedle běžných pravidelných worked.
Stejnou alternaci mají buy [baɪ] kupovat, bought [bɔːt] a fight [faɪt] bojovat, fought [fɔːt], nemají však změnu v konsonantismu.
(iii) Typ hear, heard, heard. Sufix má formu -d s průvodní změnou kmenové samohlásky: say [seɪ] říci, said [sed], sell [sel] prodat, sold [səʊld], tell [tel] říci, told [təʊld], hear [hɪə] slyšet, heard [hɜːd]; též řídké shoe [ʃuː] opatřit obuví, shod [ʃɒd], clothe [kləʊð] ošatit, clad [klæd] (zastaralé vedle pravidelného clothed).
(iv) Make a have tvoří préteritum a minulé příčestí sufixem -d, před nímž koncová souhláska prézentního kmene zaniká. Kmenová samohláska se nemění: make [meɪk] dělat, made [meɪd], have [hæv] mít, had [hæd].
(c) Slovesa se stejným tvarem v prézentu, préteritu a minulém příčestí: typ cut, cut, cut. Všechna slovesa tohoto typu končí na -t, řidčeji na -d: bet [bet] vsadit (se), bid [bɪd] (též bade, bidden viz (f) (i)) poručit, burst [bɜːst] prasknout, (pro-)puknout, cast [kaːst] vrhat, cost [kɒst] stát (o ceně), cut [kʌt] řezat, krájet, hit [hɪt] udeřit, hurt [hɜːt] ublížit, ranit, knit [nɪt] plést (častěji knitted), let [let] nechat, dovolit, put [pʊt] dát (někam), quit [kwɪt] (též quitted) opustit, odejít, rid [rɪd] (též ridded) zbavit (se), set [set] dát (někam), postavit, shed [ʃed] shazovat, prolévat, shut [ʃʌt] zavřít, slit [slɪt] rozříznout, spread [spred] šířit (se), sweat [swet] potit se (též sweated), thrust [θrʌst] vrazit, wed [wed] (též wedded) oženit se, vdát se, wet [wet] (též wetted) zamokřit.
(d) V prézentu, préteritu a minulém příčestí alternují dvě samohlásky.
(i) Typ sit, sat, sat. Préteritum a minulé příčestí mají stejný tvar lišící se od prézentu pouze kmenovou samohláskou: cling [klɪŋ] lpět, lnout, clung [klʌŋ], dig [dɪg] kopat, dug [dʌg], fling [flɪŋ] mrštit, flung [flʌŋ], hang [hæŋ] věšet, viset, hung [hʌŋ] (pravidelné hang, hanged, hanged má význam „oběsit“), sling [slɪŋ] mrštit, slung [slʌŋ], slink [slɪŋk] plížit se, slunk [slʌnk], spin [spɪn] příst, spun [spʌn] (préteritum též span [spæn]), stick [stɪk] vězet, stuck [stʌk], sting [stɪŋ] bodnout, uštknout, stung [stʌŋ], strike [straɪk] udeřit, struck [strʌk] (též stricken, avšak jen příčestí v přeneseném významu, např. stricken in years velmi starý), string [strɪŋ] natáhnout (strunu), strung [strʌŋ], swing [swɪŋ] houpat (se), swung [swʌŋ], kývat (se), win [wɪn] vyhrát, získat won [wʌn], wring [rɪŋ] ždímat, wrung [rʌŋ];
bleed [bliːd] krvácet, bled [bled], breed [briːd] plodit, bred [bred], pěstovat feed [fiːd] krmit, fed [fed], hold [həʊld] držet, held [held], lead [liːd] vést, led [led], meet [miːt] potkat (se), met [met], read [riːd] číst, read [red], speed [spiːd] spěchat, sped [sped] (též speeded);
bind [baɪnd] vázat, bound [baʊnd], find [faɪnd] najít, found [faʊnd], grind [graɪnd] brousit, mlít, ground [ɡraʊnd], wind [waɪnd] vinout, natáčet, wound [waʊnd];
get [get] dostat (se), got (v americké angličtině minulé příčestí též gotten v některých významech „nabýt (čeho), dostat se, přimět“), sit [sɪt] sedět, sat [sæt], spit [spɪt] plivat, spat [spæt], light [laɪt] rozsvítit, lit [lɪt] zapálit (též lighted), slide [slaɪd] klouzat, slid [slɪd], shoot [ʃuːt] střílet, shot [ʃɒt], shine [ʃaɪn] svítit, shone [ʃɒn];
stand [stænd] stát, stood [stʊd] a understand [ˌʌndəˈstænd] rozumět, understood [ˌʌndəˈstʊd] mají kromě změny kmenové samohlásky též ztrátu nazalizace.
(ii) Liší se pouze préteritum, prézens a minulé příčestí mají stejný tvar: come [kʌm] přijít, came [keɪm], come [kʌm], become [bɪˈkʌm] stát se, became [bɪˈkeɪm], become [bɪˈkʌm], run [rʌn] běžet, ran [ræn], run [rʌn].
(e) Všechny tři tvary, prézens, préteritum a minulé příčestí, jsou odlišné a liší se pouze kmenovou samohláskou: begin [bɪˈɡɪn] začít, began [bɪˈɡæn], begun [bɪˈɡʌn], drink [drɪŋk] pít, drank [dræŋk], drunk [drʌŋk], ring [rɪŋ] zvonit, rang [ræŋ], rung [rʌŋ], shrink [ʃrɪŋk] scvrknout se, srazit (se), shrank [ʃræŋk], shrunk [ʃrʌŋk], sing [sɪŋ] zpívat, sang [sæŋ], sung [sʌŋ], sink [sɪŋk] potopit sank [sæŋk], sunk [sʌŋk], (se), spring [sprɪŋ] skákat, sprang [spræŋ], sprung [sprʌŋ], stink [stɪŋk] zapáchat, stank [stæŋk], stunk [drʌŋk] (stunk je též tvar preteritální), swim [swɪm] plavat, swam [swæm], swum [swʌm].
(f) Všechny tři tvary jsou odlišné a minulé příčestí má sufix [n].
(i) Každý tvar má jinou samohlásku: drive [draɪv] hnát, pohánět, drove [drəʊv], driven [drɪvn], ride [raɪd] jet (na kole, na koni), rode [rəʊd], ridden [rɪdn], rise [raɪz] zvednout se, vstát, stoupat, rose [rəʊz], risen [rɪzn] (stejně arise [əˈraɪz] vzniknout, arose [əˈrəʊz], arisen [əˈrɪzn]), stride [straɪd] kráčet, strode [strəʊd], stridden [strɪdn], strive [straɪv] usilovat, snažit se, strove [strəʊv], striven [strɪvn], thrive [θraɪv] dařit se, prospívat, prosperovat, throve [θrəʊv], thriven [θrɪvn] (také prav. thrived), write [raɪt] psát, wrote [rəʊt], written [rɪtn]; archaicky též smite [smaɪt] udeřit, smote [sməʊt], smitten [smɪtn]; fly [flaɪ] letět, flew [fluː], flown [fləʊn]; do [duː] dělat, did [dɪd], done [dʌn].
(ii) Préteritum a minulé příčestí mají stejnou samohlásku: break [breɪk] rozbít, zlomit, broke [brəʊk], broken [brəʊkn], choose [tʃuːz] vybrat, zvolit, chose [tʃəʊz], chosen [tʃəʊzn], freeze [friːz] mrznout, froze [frəʊz], frozen [frəʊzn], speak [spiːk] mluvit, spoke [spəʊk], spoken [spəʊkn], steal [stiːl] krást, stole [stəʊl], stolen [stəʊln], (a)wake [(ə)ˈweɪk] vzbudit se, (a)woke [əˈwəʊk], (a)woken [(ə)ˈwəʊkn] (též woke, waked; waked, woken; (a)waken vzbudit (se) je obvykle pravidelné); weave [wiːv] tkát, wove [wəʊv], woven [wəʊvn]; bear [beə] nést, rodit, bore [bɔː], born [bɔːn] narozen, jinak borne [bɔːn], swear [sweə] přísahat, klít, swore [swɔː], sworn [swɔːn], tear [teə] trhat, tore [tɔː], torn [tɔːn], wear [weə] nosit (na sobě), wore [wɔː], worn [wɔːn], bite [baɪt] kousat, bit [bɪt], bitten [bɪtn], chide [tʃaɪd] plísnit, peskovat, chid [tʃɪd], chidden [tʃɪdn] (préteritum též chided, participium chid, chided), hide [haɪd] skrýt (se), hid [hɪd], hidden [hɪdn], forget [fəˈɡet] zapomenout, forgot [fəˈɡɒt], forgotten [fəˈɡɒtn], tread [tred] šlápnout, trod [trɒd], trodden [trɒdn]; lie [laɪ] ležet, lay [leɪ], lain [leɪn].
(iii) Prézens a minulé příčestí mají stejnou samohlásku: blow [bləʊ] vát, foukat, blew [bluː], blown [bləʊn], grow [grəʊ] růst, grew [gruː], grown [grəʊn], know [nəʊ] znát, vědět, knew [njuː], known [nəʊn], throw [θrəʊ] házet, threw [θruː], thrown [θrəʊn], forsake [fəˈseɪk] opustit, forsook [fəˈsʊk], forsaken [fəˈseɪkn], shake [ʃeɪk] třást (se), shook [ʃʊk], shaken [ʃeɪkn], take [teɪk] vzít, brát, took [tʊk], taken [teɪkn], forbid [fəˈbɪd] zakázat, forbad(e) [fəˈbæd], forbade [fəˈbeɪd], forbidden [fəˈbɪdn], give [gɪv] dát, gave [ɡeɪv], given [ɡɪvn], forgive [fəˈɡɪv] odpustit, forgave [fəˈɡeɪv], forgiven [fəˈɡɪvn], draw [drɔː] táhnout, kreslit, drew [druː], drawn [drɔːn], fall [fɔːl] padat, fell [fel], fallen [fɔːln], eat [et] jíst, ate [eɪt] (v britské angličtině), [et] (v americké angličtině), eaten [iːtn], see [siː] vidět, saw [sɔː], seen [siːn], slay [sleɪ] zabít, slew [sluː], slain [sleɪn].
(iv) Jedno sloveso tvoří préteritum supletivně: go [ɡəʊ] jít, jet, went [went], gone [ɡɒn].
(g) Všechny tři tvary jsou odlišné, přičemž préteritum je tvořeno pravidelně a minulé příčestí má sufix [n]: vedle participiálního tvaru na -en se též vyskytuje řidší tvar pravidelný: hew [hjuː] tesat, hewed [hjuːd], hewn [hjuːn], mow [məʊ] sekat (trávu), mowed [məʊd], mown [məʊn], saw [sɔː] řezat pilou, sawed [sɔːd], sawn [sɔːn], sew [səʊ] šít, sewed [səʊd], sewn [səʊn], shear [ʃɪə] stříhat (ovce), sheared [ʃɪəd], shorn [ʃɔːn], show [ʃəʊ] ukázat, showed [ʃəʊd], shown [ʃəʊn], sow [səʊ] sít, sowed [səʊd], sown [səʊn], strew [struː] nastlat, vystlat, strewed [struːd], strewn [struːn], swell [swel] vzdouvat se, opuchnout, swelled [sweld], swollen [swəʊln] (swollen opuchlý, kdežto swelled v přeneseném smyslu, např. he has a swelled head moc si o sobě myslí).
K této skupině lze přiřadit beat [biːt] – bít, tlouci, beat [biːt], beaten [biːtn], které má préteritum bez sufixu.
Prefigovaná slovesa mají většinou stejné tvary jako slovesa, od nichž jsou odvozena, např. become stát se (nějakým), overcome přemoci, překonat jako come, forget zapomenout, beget zplodit jako get (v préteritu též archaický tvar begat [bɪˈɡæt]), befall postihnout jako fall, behold spatřit jako hold, forbear zdržet se (čeho) jako bear, broadcast vysílat (rozhlasem), forecast předpovídat jako cast (obě slovesa též pravidelně), foresee předvídat jako see, overdo přehnat, outdo předčit jako do, mistake zmýlit se, overtake předhonit jako take, misunderstand špatně pochopit, withstand odolat jako stand, undergo podstoupit jako go, upset rozčílit jako set aj.
Behave (chovat se) a welcome (vítat) však mají tvary pravidelné: behaved, welcomed.

Poznámka: U některých sloves se nepravidelné tvary vyskytují archaicky nebo jen ve specializovaném významu, např. crow [krəʊ] kokrhat, crew [kruː] vedle obvyklého crowed; minulé příčestí crowed, heave zdvihat (se), hove, hove [həʊv] v námořnickém úzu, jinak pravidelně heaved, abide setrvat (někde, s někým), abode, abode [əˈbəʊd], ale abided ve významu dodržet (slib, rozhodnutí apod.).

Poznámka: Některá slovesa rozlišují tvar minulého příčestí a adjektiva: the ship was sunk loď byla potopena, the material has shrunk látka se srazila, he is drunk je opilý, ale sunken cheeks vpadlé tváře, shrunken hands scvrklé ruce, a drunken sailor opilý námořník (viz 6.7); melted butter rozpuštěné máslo, ale molten steel roztavená ocel (molten roztavený o kovech) aj. Někdy se už souvislost mezi slovesem a adjektivem (původně minulým příčestím) necítí, např. seethe vřít – sodden promočený, nasáklý.

Poznámka: Všechny skupiny nepravidelných sloves tvořících préteritum a minulé příčestí dentálním sufixem jsou pokračováním dřívějších pravidelných (slabých) sloves.