13.23.22

Verbonominální predikace se sponovými slovesy s doplněním typu objektového:
(a) Have se považuje za sponové sloveso v případech, kdy je jeho posesivní význam do té míry oslaben, že s předmětem vyjádřeným dějovým jménem tvoří jednu sémantickou jednotku, kterou lze nahradit slovesem, od něhož je předmětové jméno odvozeno, např. to have a look podívat se / to look (po)dívat se, to have a smoke zakouřit si / to smoke kouřit, to have a talk popovídat si / to talk mluvit, to have a chat popovídat si / to chat popovídat si apod. V této vazbě se projevuje tendence angličtiny nahrazovat větný typ S-V větným typem o třech konstitutivních členech, srov. We smoked / We had a smoke. Kouřili jsme. We chatted / We had a chat. Povídali jsme. Verbonominální vazba někdy umožňuje modifikaci, která při verbálním vyjádření není možná nebo má jiný význam, např. I had a good look at him dobře jsem se na něho podíval (*I looked at him well), she had a nice swim hezky si zaplavala (she swims nicely má jiný význam “she swims in a nice manner” hezky plave). Významově se verbonominální vazba od prostého slovesa liší rozčleněním slovesného děje (nejčastěji vytčením jednoho případu slovesného děje), což může mít důsledky vidové.
V češtině je v těchto případech zpravidla predikace verbální, adjektivní modifikace, pokud je přítomna, odpovídá modifikaci adverbiální a vidový odstín se reflektuje v morfologické struktuře slovesa (prefixálně apod). Srovnej: will you have a drink with me? napiješ se se mnou?, he had a wash and a shave umyl se a oholil se, I had a bath vykoupal jsem se, I had a shower osprchoval jsem se, she had a good cry and felt better vyplakala se a cítila se lépe, he has a slight limp trochu kulhá, have a good rest dobře si odpočiň, we had a nice drive / ride hezky jsme se projeli (autem / na kole / na koni), the play had a long run ta hra se dávala dlouho, have a try at it zkus to, I had another try zkusil jsem to ještě jednou, we had a walk in the woods prošli jsme se v lese, they had a row pohádali se aj. Ojediněle je i v češtině predikace verbonominální, např. to have an itch for something mít na něco zálusk. Některé vazby tohoto druhu jsou na přechodu k frazeologismům, např. he had a good grip on his audience udržel si pozornost a zájem publika, I will have a go at it zkusím to, I had no say in the matter neměl jsem v té věci slovo aj.
Avšak i v posesivním významu má predikace s have úzký vztah k predikacím s be, srov. he has black hair – his hair is black. Věty John has a new car a the new car is John's vyjadřují posesivní vztah v prvém případě z hlediska posesora, v druhém případě z hlediska vlastněného předmětu. Různé řazení účastníků vztahu má důsledky pro aktuální členění větné. Ve větě s have je rématem car, ve větě s be je rématem John. Pomocí samotného have nelze tento rozdíl vyjádřit, neboť have netvoří pasivum. Z tohoto hlediska se tedy věta s have a věta s be doplňují. (Pořadí vlastněný předmět – posesor lze ovšem též vyjádřit pomocí slovesa belong, viz 13.23.d/pozn.). Příbuznost široce chápaného vztahu posesivního a existenciálního je zřejmá též z možnosti obojího způsobu vyjádření v případech jako Czech has three genders čeština má tři rody, there are three genders in Czech v češtině jsou tři rody (viz 12.21.4b).
(b) Predikace se slovesy typu dělat: do, make: she did some sewing trochu šila, I must do some shopping musím nakoupit, he has done a lot of climbing hodně se nalezl po horách, I'll do the cleaning and you can do the cooking já uklidím a ty můžeš uvařit, she doesn't do much cooking moc nevaří, it will do you no harm neublíží vám to, they have done him a great wrong velice mu ukřivdili. Vyjádření verbální je ve srovnání s vazbou verbonominální řidší, např. she sewed a little, he has climbed a lot, kromě případů, kdy verbonominální vazba připouští nepřímý předmět, srov. it won't harm you, you wrong me. Často je na překážku verbálnímu vyjádření nepřítomnost předmětu u tranzitivního slovesa, srov. *I'll clean.
Podobná situace je u slovesa make: let's make a fresh start začněme znovu, I made inquiries dotazoval jsem se, she made no reply neodpověděla, they made a search for the missing aircraft pátrali po pohřešovaném letadle, make her a present of it darujte jí to, make haste pospěš si, we made a dash for shelter úprkem jsme se běželi schovat, I made a wrong guess hádal jsem špatně, are you going to make a long stay? zdržíte se dlouho? apod.
Verbonominální predikace tohoto druhu je charakteristická pro odborný styl, který je nominálnější než styl hovorový i v češtině, srov. to do research provádět výzkum, to do damage způsobit škodu, to make an attempt učiniti pokus (o něco), to make a discovery učinit objev, to make a decision učinit rozhodnutí, to make (draw) a conclusion učinit závěr, to make observations provádět pozorování, to make a remark on something učinit o něčem poznámku, to make an analysis of something provést rozbor, to make a distinction between činit rozdíl, rozlišovat mezi apod.
(c) Give, take: she gave a sudden shudder náhle se zachvěla, she gave a sigh povzdechla si, he gave a loud laugh hlasitě se zasmál, she gave a squeak vykvikla, vypískla, he gave a groan zasténal, the dog gave a bark pes zaštěkal, she gave me a wink mrkla na mne, he gave the door a kick kopl do dveří, he gave me a hard stare důkladně si mě prohlédl, she gave me a cold look chladně se na mne podívala, he gave a shrug of the shoulders pokrčil rameny, he gave a pull at the rope zatahal za provaz, she gave him a scolding vyhubovala ho, the author gives this point only brief mention autor věnuje tomuto bodu jen krátkou zmínku aj.
Take často alternuje s have nebo give: he took a bath vykoupal se, he took a quick look round rychle se rozhlédl kolem, she took a deep breath zhluboka se nadýchla, he took careful aim pečlivě zamířil, she took fright polekala se, she takes no interest in anything o nic se nezajímá, he took no notice of us nevšímal si nás, he took offence urazil se, he takes (a) pride in his collections pyšní se svými sbírkami, he took a glance at the headlines podíval se na titulky aj. Vazby s take místo have jsou příznačné pro americkou angličtinu.
(d) Další slovesa: get, put, pay, tell, bear, draw, heave aj.: we got a glimpse of the waterfall through the trees zahlédli jsme vodopád skrze stromy, get a move on (slang) pospěš si, they will put an end (a stop) to it skoncují to, zarazí to, why didn't she put in an appearance? proč se neukázala?, he paid me a compliment udělal mi poklonu, we'll pay you a visit in summer navštívíme vás v létě, he told a lie lhal (řekl lež), to bear resemblance to something podobat se něčemu, to bear relation to something / somebody mít vztah k něčemu / k někomu, she drew a deep breath zhluboka se nadechla, to draw conclusions činit, vyvozovat závěry, to draw a comparison učinit srovnání, to heave a sigh vzdychnout apod.
Z formálního hlediska lze verbonominální vazby tohoto typu rozdělit do dvou skupin: (a) typ to have a smoke, to give a laugh, to take a glance, v němž mezi předmětem verbonominální vazby a příslušným slovesem existuje vztah konverze; (b) typ to do reviewing, to make a conclusion, to bear resemblance, v němž je mezi předmětem verbonominální vazby a příslušným slovesem vztah derivace. Ojediněle se vyskytuje vazba s adverbiální částicí: to put it an appearance.
Jak vyplývá z předcházejícího výkladu, lze o verbonominální predikaci mluvit pouze tehdy, existuje-li možnost verbálního vyjádření pomocí slovesa, od něhož je předmět verbonominální konstrukce odvozen, např. to have a wash – to wash, to make a start – to start, to give a sigh – to sigh, to take (a) pride in something – to pride oneself on something, to bear relatin – to relate, to draw a comparison – to compare atd. Jestliže příslušné sloveso neexistuje, jde o nominální způsob vyjádření na rovině pojmenování (lexikální), nikoliv o jev na rovině syntaktické, např. we do business with them obchodujeme s nimi, the boys are doing some mischief chlapci tropí nějaké neplechy. Srovnej to take aim (= to aim) zamířit, ale to take place konat se (to place má jiný význam „umístit“). O syntaktickou verbonominální konstrukci též nejde, existuje-li verbální vyjádření, avšak bez formální příbuznosti k předmětu v synonymní vazbě verbonominální: he struck him a hard blow zasadil mu tvrdou ránu – he hit him hard tvrdě ho udeřil. U metafor bývá vedle formální nepříbuznosti též posunutý význam: to give a hand / to help pomoci (to hand má jiný význam „podat“).
K užívání verbonominálních vazeb místo vyjádření slovesného vedou důvody významové, syntaktické a potřeby aktuálního členění. Zatímco slovesa, od nichž jsou substantiva v těchto vazbách odvozena, vyjadřují příslušný obsah jako nerozčleněný děj nebo proces, verbonominální vazba vyčleňuje jeden případ slovesného děje, který lze v důsledku jeho substantivní formy různě modifikovat, koordinovat a kvantifikovat. Vyčleněnost jednoho případu slovesného děje může sloužit jako prostředek vidový, srov. she gave a yell (zakřičela) proti vidově neutrálnímu she yelled (za)křičela; podobně the candle gave a flicker svíčka zablikala – the candle flickered svíčka (za)blikala.
Syntakticky je verbonominální vazba motivována v těch případech, kdy samotného slovesa nelze užít bez předmětu, srov. I have made arrangements zařídil jsem to – *I have arranged (sloveso vyžaduje doplnění předmětem); podobně they made an attempt učinili pokus – *they attempted.
Modifikací dějového jména se dosahuje jiného lineárního řazení než při adverbiální modifikaci slovesa, čehož lze využít pro potřeby aktuálního členění (viz 14.35.6), např. he gave me a stern look přísně se na mne podíval (na rozdíl od he looked at me sternly díval se na mne přísně). Modifikace dějového jména rovněž poskytuje širší možnosti než adverbiální modifikace slovesa, např. modifikaci větou vztažnou, srov. he gave me a look which startled me upřel na mne pohled, který mě polekal.