3.32.21 Situační určenost

Při situační určenosti člen určitý odkazuje na předmět, který je viditelný jak pro mluvčího, tak pro posluchače a který je v dané situaci jednoznačně určen, např. tím, že je jediný svého druhu. Např. Put it on the table. Dej to na stůl. Nejsou-li splněny podmínky určenosti, tj. není-li předmět v situaci promluvy jednoznačně určen (např. je-li více stolů), posluchač reaguje dotazem What/which table? Na jaký/který stůl? Stejně je tomu u nepočitatelných substantiv a v plurálu, např. Will you pass me the sugar, please. Podejte mi, prosím vás, cukr. Pull down the blinds. Stáhni rolety. Srov. též upozornění na dveřích jako: Mind the step. Pozor schod. Close the gate. Zavírejte vrata. Ring the bell. Zvoňte.
Při odkazování na viditelný předmět se užívá též demonstrativa, srov. Pass me that bucket/those buckets/that water. Podej mi to vědro/ta vědra/tu vodu. V tomto případě je na předmět nějakým způsobem ukázáno (např. je indikován jeden z možných předmětů).
Viditelnost předmětu v situaci promluvy však není pro užití určitého členu nezbytná. Např. návštěvník, který si přečte na brance upozornění Beware of the dog! (Pozor, zlý pes) nemusí žádného psa vidět. Člen určitý ho však instruuje, aby referenta označení lokalizoval do bezprostřední situace, tj. do domu, popř. zahrady, na jejíž brance je upozornění vyvěšeno. V této situaci demonstrativa užít nelze.
Určení referenta substantiva determinovaného určitým členem v těchto případech nevyžaduje žádné předchozí znalosti. K jednoznačnému určení referenta stačí sama situace promluvy. Velmi často se však užití určitého členu zakládá na nějakém souboru znalostí (vědomostí, zkušeností), které jsou mluvčímu a posluchači společné, přičemž oblast, kterých se tyto společné vědomosti týkají, může být různě široká.
Tak např. členové téže domácnosti sdílejí vědomost o existenci a umístění jejího zařízení a vybavení, takže referenti ve větách jako Have you looked in the letter-box? (Podíval ses do schránky na dopisy?), Turn on the radio. (Pusť rádio.), Where are the sugar tongs? (Kde jsou kleštičky na cukr?) The milk has turned sour. (Mléko zkyslo.) apod. jsou pro účastníky rozhovoru zcela jednoznační. Podobně pro obyvatele též obce, města apod. jsou jednoznačně určeni referenti označení jako the Townhall radnice, the City Museum městské muzeum, the church kostel, the cemetery hřbitov aj., srov. The lending-library is open till six. Půjčovna knih je otevřena do šesti. What's on at the cinema this week? Co dávají tenhle týden v biografu?
V situaci téže země jsou jednoznačně určeni referenti označení jako the President prezident, the Prime Minister předseda vlády apod., v britském kontextu the Queen královna, the Navy námořnictvo, the Foreign Secretary ministr zahraničí, the Home Secretary ministr vnitra, v kontextu OSN the Security Council Rada bezpečnosti, the General Assembly valné shromáždění apod.

Poznámka: V různých kontextech a v různých dobách může ovšem totéž označení mít různé referenty, tak the capital u nás je Praha, v britském kontextu Londýn apod., nebo the President u nás a ve Spojených státech.

Podobně jsou na základě obecných znalostí o naší planetě jednoznačně určeni referenti označení jako the sun slunce, the moon měsíc, the stars hvězdy, the planets planety, the sky obloha apod.
V případě určenosti užší či širší situací na základě společných znalostí není náhrada určitého členu demonstrativem možná (není-li ovšem referent označení v situaci promluvy viditelný, takže lze na něho ukázat).
Společná znalost, na níž se zakládá situační užití určitého členu, nemusí být jen důsledek obdobného vzdělání nebo života v témže společenství, nýbrž může být pro mluvčího a posluchače specifická. Zmíní-li se např. mluvčí A mluvčímu B o tom, že někam založil zapalovač, a zeptá-li se později mluvčí B mluvčího A Have you found the cigarette-lighter? (Našel jste ten zapalovač?), určenost referenta vyplývá jen z předcházejícího rozhovoru. Tento typ určenosti již přechází v určenost anaforickou, což se též projevuje v možnosti užití demonstrativa: Have you found that cigarette-lighter? Našel jste ten zapalovač?