14.36.4

Vedle intonace a syntaktických prostředků se v angličtině jako prostředek emfáze uplatňuje též slovosled. S touto funkcí slovosledu se setkáváme nejčastěji při prepozici předmětu. Preponovaný předmět bývá určen demonstrativním zájmenem, členem určitým nebo jiným prostředkem indikujícím jeho tematickou povahu. Oproti normálnímu postverbálnímu postavení je tematický předmět v počáteční pozici poněkud vytčen, což se projevuje tím, že je na něm silnější přízvuk. Věta má tak dva intonační a informační vrcholy. Kromě případů, kdy je předmět vyjádřen samotným demonstrativem, jako např. that I (don't) know to (ne)vím, that I realize to si uvědomuji, that I can't say to nemohu říci, preponovaný předmět zpravidla implikuje kontrast, např. věta his son I have met implikuje pokračování jako např. but his daughter I don't know jeho syna znám, ale jeho dceru ne. Podobně We need daylight and to that extent it is utilitarian, but moonlight we do not need. (Adams 172) Potřebujeme denní světlo a potud je užitečné, avšak měsíční světlo nepotřebujeme.
Vytčený předmět v této pozici odpovídá vytčení pomocí as for, as regards pokud jde, co se týče, srov. as for moonlight, we do not need it pokud jde o měsíční světlo, to nepotřebujeme.
V psaném jazyce krásné a odborné literatury se někdy setkáváme s preponovaným předmětem, který nemá funkci vytýkací, nýbrž stojí v počáteční pozici v důsledku své tematické povahy, např. most of these problems the computer can cope with s většinou těchto problémů se počítač umí vypořádat, this point we must leave for future research tento bod musíme ponechat budoucímu výzkumu. Na rozdíl od češtiny, kde je řazení větných členů podle stupně výpovědní dynamičnosti pravidlem, jde v angličtině o občasný stylistický prostředek hlavně psaného jazyka.
K emfatické prepozici dochází i u lexikální složky slovesného tvaru, např. there are no criteria of choosing, yet choose we must nejsou kritéria výběru, avšak přesto vybrat musíme; how he achieved the end he had in view I cannot say, but achieve it he did jak dosáhl cíle, o který usiloval, nemohu říci, ale dosáhl ho. Tímto slovosledem se dostává do koncové pozice ta významová složka predikace, která je nositelem vlastního jádra výpovědi.