14.37 Inverze

Inverze (postavení určitého slovesa před podmětem) je v angličtině jednak gramatický prostředek s distinktivní funkcí, jednak průvodní rys některých slovesných konfigurací (pokud je obligatorní, má i v tomto druhém případě gramatickou funkci).
Inverze má rozlišovací funkci ve větách tázacích, přacích a podmínkových (viz 14.11). V přacích větách se vyskytuje též v typu s konjunktivem (viz 12.14), např. far be it from me to doubt your word budiž mi vzdáleno (jsem dalek toho), abych pochyboval o vašem slovu, suffice it to say that it was a master-stroke nechť postačí, řekneme-li, že to byl mistrovský kousek.
Přípustkové věty mají inverzi pouze v případech jako come what may ať přijde, co chce, be that as it may ať je tomu jakkoliv. V ostatních případech jde o prepozici lexikální složky predikace nebo slovesného doplnění, pořadí podmět – určité sloveso se nemění, srov. try as I will I can't manage ať se snažím sebe víc, nejde mi to, much as I hate it I must do it přesto, že je mi to moc nepříjemné, musím to udělat.
Inverze se dále vyskytuje v replikách typu so do I já také, neither / nor do I já také ne (viz 13.25.1).
S inverzí se dále setkáváme u intranzitivních sloves, je-li v čele adverbiální výraz. V běžně mluveném jazyce je tento slovosled řídký a omezuje se na případy jako Here comes Peter! Tady přichází Petr! There goes our bus. Támhle nám jede autobus. V psaném jazyce se však tento slovosled vyskytuje dost často jako stylistický prostředek souvislého vyprávění (zároveň ovšem též jako prostředek aktuálního členění), např. In the middle row sat a young man with fashionably long hair. V prostřední řadě seděl nějaký mladík s módně dlouhými vlasy. On the other side of the stream lay open fields. Na druhé straně potoka se rozkládala otevřená pole. Along with the tedium and strain of a ten- or twelve-hour day at work went bad working conditions, inadequate housing, and little or no provision for health and welfare. (Jones 123) K únavnosti a vypětí deseti až dvanáctihodinového pracovního dne se přidružovaly špatné pracovní podmínky, špatné ubytování a nedostatečná nebo žádná zdravotní a sociální opatření. Tento slovosled je častý se slovesem be, např. under the window was a pump which squeaked pod oknem byla pumpa, která skřípala. Jak s be, tak s jinými intranzitivními slovesy je v těchto případech možno užít fakultativního there, srov. under the window there was a pump which squeaked, from the ceiling (there) hung a beautiful chandelier ze stropu visel nádherný lustr, in his mind (there) rose a vision of a splendid future v mysli mu vyvstala vidina báječné budoucnosti.
Je-li v čele věty adverbium typu here, there, off, out, up, down, away apod., there se neužívá a k inverzi dochází jen při substantivním podmětu, např. In through the open doorway ran a small boy. Otevřenými dveřmi vběhl dovnitř malý chlapec. Out went the box again, stuffed with pay envelopes. (Fraser 56) Zase byla vyndána krabice přeplněná obálkami s platem. Srovnej here comes Paul – here he comes, off went Mary – off she went, up rushed the man – up he rushed atd.
K inverzi tohoto typu dochází pouze v prostém prézentu a préteritu, nikoliv v slovesných tvarech složených, srov. *here is coming Paul, *off has gone Mary.
Počátečním postavením adverbií off, out, away atd. nabývá věta vzrušeného zabarvení na rozdíl od neutrálního pořadí S-V-Adv he went off.
K obligatorní inverzi dále dochází, je-li v čele věty záporný výraz, např. by not so much as a flicker of an eyelid did she betray her growing resentment své vzrůstající rozhořčení neprozradila ani mrknutím oka. It was freezing hard and blowing too; yet not for a moment did we feel the cold. (Lee 146) Silně mrzlo a foukalo; a přece jsme ani na okamžik nepociťovali zimu. Only once did he appear to waver jenom jednou se zdálo, že zakolísal; not a tear did she shed neuronila ani slzu; little did I dream what would happen ani se mi nesnilo, co se stane. Většinou je též možný slovosled bez inverze (s přesunutím záporného elementu do středové pozice), srov. she didn't shed a tear. Věta se záporným výrazem v čele a průvodní inverzí je expresivně zabarvena.
Podobně je stylisticky a expresivně příznaková inverze v případech jako therefore have we joined forces (vedle pravidelného therefore we have joined..., we have therefore joined...) proto jsme spojili síly, well do I remember the day when... dobře si pamatuji na den, kdy..., so dumbfounded did he look that any pretence was out of the question vypadal tak ohromeně, že jakákoliv přetvářka byla vyloučena.

Poznámka 1: Verba dicendi po přímé řeči mají normální slovosled, je-li podmět osobní zájmeno, a inverzi, je-li podmět substantivní, např. “Nonsense,” said Charles / he said. „Nesmysl,“ řekl (Karel).

Poznámka 2: S inverzí se setkáváme v případech postponovaného podmětu v lidovém jazyce, např. he will have his fun, will Sam (vedle Sam will) musí mít svou zábavu, ten Sam.

Poznámka 3: Fakultativní inverze je v druhé části konstrukce the... the, např. the more he gets, the greedier is he / he is čím více dostane, tím je chamtivější.

Literatura: Adamec 1962, Beneš 1968, Bolinger 1952, Brömser 1982, Charleston 1960, Daneš 1972, Dušková 1971a, 1975b, 1985, 1986a, Dvořáková 1964, Erdmann 1979, Firbas 1956, 1957a, 1959a, b, 1962, 1964, 1966, 1967, 1972, 1975, 1979, 1980a, b, 1982, Golková 1968, Górna 1976, Grad 1955, Hajičová – Sgall 1982, Halliday 1967–68, Part 2, Hatcher 1956, Hladký 1961, Horecký 1959, Kiefer 1970, Kirkwood 1969b, 1970, Mathesius 1907–1908, 1939, 1941, 1942, McCawley 1974b, Novák 1959, Ozga 1976, Pala 1968, Savický 1972, Sgall 1967, 1969, Trnka 1968, Uhlířová 1969.